Збройна агресія рф проти України як обставина непереборної сили (форс-мажор) — PRAVO.UA Збройна агресія рф проти України як обставина непереборної сили (форс-мажор) — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Збройна агресія рф проти України як обставина непереборної сили (форс-мажор)

Збройна агресія рф проти України як обставина непереборної сили (форс-мажор)

 • 18.03.2022 09:27

Збройна агресія рф проти України унеможливила або ускладнила виконання багатьох цивільних зобов’язань. Вона торкнулася кожного, хто проживає і працює в Україні, а також кожного, хто має якісь приватноправові взаємини з українцями або українськими компаніями. Чи є цей факт обставиною непереборної сили (форс-мажором), аналізував Костянтин Медведєв, адвокат EVERLEGAL.

Теоретичні аспекти обставини непереборної сили (форс-мажорної обставини)

У законодавстві України як синоніми використовуються терміни “обставина непереборної сили” та “форс-мажорна обставина”. Це пов’язано з тим, що термін «форс-мажор» у перекладі з французької мови (force majeure) означає «непереборна сила».

Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини мають певні ознаки:

 • надзвичайність таких обставин (мають винятковий характер і перебувають за межами впливу сторін);
 • непередбачуваність обставин (їх настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема на момент укладення відповідного договору, перед терміном настанням зобов’язання або до настання відповідного обов’язку);
 • невідворотність (непереборність) обставин (неминучість події/подій та/або її/їх наслідків);
 • причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань (за договором, контрактом, угодою, законом, нормативним актом, актом органів місцевого самоврядування тощо).
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, такі обставини:
 • загроза війни,
 • збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту,
 • включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго,
 • дії іноземного ворога,
 • загальна військова мобілізація,
 • військові дії,
 • оголошена та неоголошена війна,
 • дії суспільного ворога,
 • збурення,
 • акти тероризму, диверсії, піратства,
 • безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення,
 • запровадження комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України,
 • експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств,
 • реквізиція,
 • громадська демонстрація,
 • блокада, страйк,
 • аварія,
 • протиправні дії третіх осіб,
 • пожежа, вибух,
 • тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади,
 • закриття морських проток,
 • ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо.
Форс-мажорними можуть бути також обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме:
 • епідемія,
 • сильний шторм,
 • циклон, ураган, торнадо, буревій,
 • повінь,
 • нагромадження снігу, ожеледь,
 • град, заморозки,
 • замерзання моря, проток, портів, перевалів,
 • землетрус,
 • блискавка,
 • пожежа, посуха,
 • просідання і зсув ґрунту,
 • інші стихійні лиха тощо.

Це викладено у ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Варто зазначити, що вказаний перелік форс-мажорних обставин не є вичерпним і до таких обставин можуть бути віднесені й інші обставини, які відповідають певним ознакам.

Водночас не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили):

 • фінансова та економічна кризи, дефолт,
 • зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти,
 • недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника,
 • відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів,
 • відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Початок і тривалість воєнного стану

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Президент України указом від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» запровадив в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Вказаний указ Президента затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022.

Указ Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» передбачає подовження строку дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня строком на 30 діб. Законом України від 15.03.2022 Верховна Рада затвердила зазначений указ Президента України.

Правове значення збройної агресії як обставини непереборної сили (форс-мажорної обставини)

 1. Звільнення від цивільно та господарсько-правової відповідальності за невиконання зобов’язань

Особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу України).

Якщо продавцем надано гарантії щодо якості товару, продавець відповідає за його недоліки, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили (ч. 2 ст. 679 Цивільного кодексу України).

У разі руйнування або пошкодження об’єкта будівництва внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об’єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат, якщо інше не встановлено договором (ч. 5 ст. 879 Цивільного кодексу України).

За договором про безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для виконання договору, також у випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної сили (ст. 904 Цивільного кодексу України).

Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату під час провадження ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 906 Цивільного кодексу України).

За затримку у відправленні транспортного засобу, що перевозить пасажира, або запізнення у прибутті такого транспортного засобу до пункту призначення перевізник сплачує пасажирові штраф у розмірі, встановленому за домовленістю сторін, транспортними кодексами (статутами), якщо перевізник не доведе, що ці порушення сталися внаслідок непереборної сили, усунення несправності транспортного засобу, яка загрожувала життю або здоров’ю пасажирів, або інших обставин, що не залежали від перевізника (ч. 1 ст. 922 Цивільного кодексу України).

Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі, якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили або через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця (ч. 2 ст. 950 Цивільного кодексу України).

Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигодонабувача (ч. 1 ст. 1043 Цивільного кодексу України).

Суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності (ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України).

 1. Особливості цивільної відповідальності за заподіяння шкоди

Шкода, заподіяна каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом (ч. 3 ст. 1166 Цивільного кодексу України).

Особа, яка провадить діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за заподіяну шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого (ч. 5 ст. 1187 Цивільного кодексу України).

Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару, результатів робіт (послуг) (ч. 2 ст. 1209 Цивільного кодексу України).

 1. Відстрочення виконання податкових зобов’язань та звільнення від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень

Підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків (п. 100.5. ст. 100 Податкового кодексу України).

Згідно п. 101.1., підп. 101.2.4. п. 101.2. ст. 101 Податкового кодексу України списанню підлягає безнадійний податковий борг, зокрема пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг. Під терміном “безнадійний” розуміється податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Відповідно до підп.112.8.9 п. 112.8 ст. 112 Податкового кодексу України обставинами, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролювальні органи, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

У випадку відсутності можливості у платника податків своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання строків сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстру податкових накладних, акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, розрахунку коригування у відповідному реєстрі, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від відповідальності.

Водночас такі обов’язки мають бути виконані платниками податків одразу після припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Підтвердження форс-мажорних обставин

Для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) кожна особа, яка має намір посилатися на них, повинна самостійно подбати про збір документів, які можуть бути використані як докази наявності форс-мажорних обставин. Законодавство не визначає якогось виключного переліку таких доказів, проте в практиці широко використовується механізм засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин встановлено Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженим рішенням президії ТПП України від 18 грудня 2014 р. № 44(5).

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб за кожним окремим договором, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Водночас із метою позбавлення обов’язкового звернення до Торгово-промислової палати України та уповноважених нею регіональних торгово-промислових палат і підготовки пакета документів у період дії воєнного стану 28.02.2022 розміщено загальний офіційний лист Торгово-промислової палати України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Це надає можливість за необхідності роздруковувати всім, кого це стосується, відповідне підтвердження  за відповідними посиланнями:

https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf

https://ucci.org.ua/uploads/files/621ce831ac29f951072237.pdf

Але варто звернути увагу на таке

По-перше, сам собою факт існування обставин збройної агресії ще не є форс-мажором.

Збройна агресія стане форс-мажором тільки в разі, якщо особою буде доведена неможливість виконання саме внаслідок збройної агресії  своїх зобов’язань.

По-друге, існування форс-мажорних обставин звільняє сторону договору від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання, проте не звільняє від обов’язку виконати це зобов’язання після припинення форс-мажорних обставин.

По-третє, форс-мажор — це засіб захисту саме для зобов’язаної сторони у зобов’язанні. Управнена ж сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини. Так, покупець не може відмовитися від прийняття товарів від продавця, просто посилаючись на збройну агресію. Для цього мають бути вагомі обставини, наприклад, руйнування єдиного складу для прийняття такого виконання. Водночас продавець може посилатися на форс-мажорні обставини, якщо він об’єктивно позбавлений можливості передати товар покупцю у зв’язку з відсутністю можливості доставити товар через ведення бойових дій в місцевостях зберігання такого товару або через зупинення виробництва відповідного товару.

 

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA