Основні вимоги, яких варто дотримуватися роботодавцю під час працевлаштування неповнолітніх — PRAVO.UA Основні вимоги, яких варто дотримуватися роботодавцю під час працевлаштування неповнолітніх — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
Головна » Новини » Основні вимоги, яких варто дотримуватися роботодавцю під час працевлаштування неповнолітніх

Основні вимоги, яких варто дотримуватися роботодавцю під час працевлаштування неповнолітніх

 • 04.03.2024 17:34
Анна Франкова,
адвокат

Праця неповнолітніх в усіх цивілізованих країнах світу є законодавчо регульованою. Будь-які види експлуатації дітей караються законом. Конвенція про права дитини проголошує, що держави-учасниці визнають право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи заподіювати шкоду її здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку (ч. 1 ст. 32). Також Конституція України наголошує таке:

 • «Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним» (ч. 1 ст. 52);
 • «Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом» (ч. 2 ст. 52);
 • «Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється» (ст. 43).

В Україні офіційне працевлаштування неповнолітніх є досить непопулярним, що передусім зумовлено такими обтяженнями роботодавця:

 • великим обсягом юридичної відповідальності роботодавця;
 • колом контролювальних органів, що здійснюють нагляд за дотриманням прав та інтересів неповнолітніх;
 • необхідністю забезпечити належні та безпечні умови праці;
 • додатковими витратами на медичний огляд;
 • постійною взаємодією з батьками, усиновителями чи іншими законними представниками;
 • необхідністю призначення куратора задля нагляду;
 • організацією навчання персоналу тощо.

Розглянемо нижче основні вимоги, яких варто дотримуватися роботодавцю під час працевлаштуванні неповнолітніх.

Вік

В Україні право на працю неповнолітніх реалізується з 16 років (ч. 1 ст. 118 КЗпП України). Особи, що досягли 15 років, можуть бути працевлаштовані за згодою батьків, усиновлювачів, піклувальника або органу опіки та піклування відповідно до закону. Така згода надається роботодавцю в простій письмовій формі. Діти 14-15 років можуть бути працевлаштовані за згодою батьків, виконувати легку роботу у вільний від навчання час. Тобто остання вікова категорія має право реалізовувати своє право на працю в період канікул. На практиці роботодавці всіляко уникають приймання на роботу неповнолітніх до 16 років.

Медичний огляд

Роботодавець має переконатися, що стан здоров’я неповнолітньої особи дає їй змогу виконувати роботу. Отже, під час приймання на роботу роботодавець має отримати медичну довідку від кандидата про відсутність протипоказань.

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (перед прийняттям на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ч. 1 ст. 169 КЗпП України). Відповідно, наявність медичних обмежень за здоров’ям неповнолітньої особи є підставою для відмови у працевлаштуванні, бо інакше роботодавець несе ризик застосування санкцій з боку Державної служби України з питань праці та високої вірогідності відшкодування заподіяної шкоди неповнолітній особі, адже «забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я» (ч. 6 ст. 24 КЗпП України).

Форма трудового договору

Трудовий договір із неповнолітньою особою укладається в письмові формі (п. 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП України). З особами до 15 років за наявності згоди батьків, усиновлювачів, піклувальника або органу опіки та піклування, відповідно до закону, рекомендовано укладати трудовий договір від імені останніх в інтересах неповнолітньої особи. Це убезпечить роботодавця від будь-яких додаткових питань у частині порушення процедури укладання трудового договору з боку Державної служби України з питань праці та законних представників неповнолітньої особи, які мають бути ознайомлені з умовами трудового договору.

Умови трудового договору

Трудовий договір із неповнолітньою особою має містити особливі умови, відмінні від умов трудового договору із повнолітньою особою, а саме слід виділити такі:

 • тривалість робочого часу;
 • характер роботи та її обсяг;
 • тривалість щорічної основної відпустки;
 • розмір заробітної плати та періодичність її виплати;
 • інші умови, що є істотними для трудового договору.

Документи, які має надати неповнолітня особа

Під час працевлаштування мають бути надані такі документи:

 • паспорт або свідоцтво про народження;
 • трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документ про освіту, якщо неповнолітня особа його має в наявності;
 • документ про стан здоров’я.

Тривалість робочого часу

Неповнолітнім особам встановлюється скорочена тривалість робочого часу:

 • для вікової категорії працівників від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень;
 • для вікової категорії працівників від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень.

Водночас тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абз. 1 цього пункту для осіб відповідного віку (ч. 2 ст. 51 КЗпП України).

Випробувальний термін для неповнолітніх осіб не встановлюється.

Оплата праці неповнолітніх осіб виплачується в  таких розмірах:

до 18 років за скороченої тривалості щоденної роботи

 

в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи

 

до 18 років, допущених до відрядних робіт за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників

 

здобувачів освіти закладів загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, які працюють у вільний від навчання час пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

*Підприємства можуть встановлювати здобувачам освіти доплати до заробітної плати.

Характер робіт неповнолітніх осіб та законодавчі обмеження

Роботи, на які не допускається залучення неповнолітніх, визначаються наказом № 46 від 31.03.1994 «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх». Зокрема, неповнолітніх осіб заборонено залучати до:

 • нічних робіт (з 10 години вечора до 6 години ранку);
 • робіт понад установлену тривалість робочого дня;
 • робіт у вихідні;
 • важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, підземних робіт;
 • робіт, пов’язаних із підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Обмеження звільнення неповнолітніх осіб

Звільнення неповнолітніх осіб з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей (ст. 198 КЗпП України).

 

Підстави та умови розірвання трудового договору з неповнолітньою особою
зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України)

 

провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.
виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП України)

 

 

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України):

 

батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового:

 

коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

 

Як бачимо, працевлаштування неповнолітніх осіб вимагає від роботодавця ведення окремого обліку робочого часу; графіку відпусток; посиленого контролю за характером робіт, до яких залучаються працівники; постійної комунікації із законними представниками та закладами освіти, в яких вони здобувають освіту, тощо.

Ставлення до працевлаштування неповнолітніх осіб у правових системах світу неоднозначне. Але в основних аспектах сходяться майже всі, а саме:

 • робота не має перешкоджати навчанню, здобуттю освіту та не може виривати неповнолітнього із програми навчання та негативно впливати на його успішність; неповнолітня особа має бути у гармонії з навчальним процесом та роботою;
 • робота не має заподіювати шкоду життю та здоров’ю;
 • робота неповнолітньої не має стати джерелом доходу для її сім’ї (стосується асоціальних сімей, малозабезпечених сімей тощо), за чим мають слідкувати відповідні соціальні служби;
 • робота не має замінювати неповнолітньому спілкування з однолітками, дозвілля, заняття спортом, все має бути в межах розумного;
 • будь-яка експлуатація заборонена та неприпустима.

З огляду на прагнення впевнених у собі підлітків заробляти власні кошти деякі з них все ж таки шукають шляхи неофіційного заробітку. В підлітковому віці у дітей формується ставлення до фінансів, власного внеску в їх формування, перші заробітки для підлітків є формою самоствердження та відчуття власної значущості у світі дорослих. Важливою тут є підтримка соціальних програм, проєктів у сфері праці державою, малим бізнесом та меценатами. Залученість дітей підліткового віку до безпечної праці – це внесок у майбутнє держави, в її економіку, виховання майбутнього покоління. Праця неповнолітніх не має створювати перешкод у здобутті освіти та повинна мати переважно виховні цілі, насаджати дисципліну та відповідальне ставлення до взятих на себе обов’язків.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
YPpicnic600x900
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

СВІЖИЙ ВИПУСК

Чи потрібно відновити військові суди в Україні?

Подивитися результати

Завантажується ... Завантажується ...

PRAVO.UA