Жорсткий тиск — PRAVO.UA
прапор_України
2024

Генеральний партнер 2024 року

Видавництво ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

Жорсткий тиск

Регламентація діяльності банківських установ мінімізує ризики вкладників

Внесені Законом України № 1587-ІХ зміни можуть призвести до більш детального і жорсткого державного регулювання банківської системи
СІНЬКО Олена — молодший юрист EVERLEGAL, м. Київ

 

5 серпня 2021 року набув чинності Закон України № 1587­IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи» (Закон № 1587). Як повідомляє офіційне інтернет­представництво Президента України, прийняття цього закону було зумовлено необхідністю вдосконалити регулювання діяльності банків, допомогти підвищити якість роботи банків в Україні, сприяти стабільності банківського сектору й посилити захист прав вкладників та інших кредиторів. Крім того, автори Закону № 1587 мають на меті адаптацію банківського законодавства України до правових норм Європейського Союзу.

 

Розширення повноважень НБУ

Зокрема, цим нормативно­правовим актом значно розширюються повноваження Національного банку України (НБУ) у сфері державного нагляду за дотриманням банківського законодавства.

Так, НБУ за результатами оцінювання банку, проведеного ним під час банківського нагляду в порядку та у спосіб, які визначено ним, з урахуванням оцінки фінансового стану та бізнес­моделі банку, ризиків, притаманних його діяльності, якості корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, зокрема системи управління ризиками, має право (1) встановлювати для банку підвищені значення економічних нормативів; (2) вимагати від банку, його керівників, власників істотної участі вжиття заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану банку, підтримання на достатньому рівні капіталу та ліквідності для покриття всіх суттєвих ризиків його діяльності, підвищення якості корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, в тому числі системи управління ризиками; (3) вимагати перегляду політики винагород у банку. Таким чином встановлюється своє­рідна диференціація фінансових установ.

У разі погіршення фінансового стану банку, що становить загрозу для його вкладників та інших кредиторів, НБУ має право встановити обмеження щодо діяльності такого банку. Запровадженні нововведення матимуть як позитивний вплив, так і негативний, наприклад, обмеження діяльності банківської установи може призвести до ще більшого погіршення фінансового стану банку, що, своєю чергою, стане каталізатором припинення або ліквідації установи.

НБУ в межах безвиїзного нагляду має право уповноважувати службовця (службовців) НБУ на здійснення нагляду за діяльністю банку, про що повідомляє банк протягом двох робочих днів із дня визначення такого уповноваженого службовця (службовців). Водночас уповноважений службовець має право (1) вільного доступу в робочий час до всіх приміщень банку; (2) вільного доступу до інформації банку щодо його діяльності та щодо проведення ним будь­яких операцій, а також до всіх документів банку, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, у паперовій та в електронній формах; (3) вільного доступу до систем автоматизації банківських операцій; він також може (4) виготовляти та вилучати (виносити за межі банку) копії документів, у тому числі тих, які свідчать про порушення законодавства України, нормативно­правових актів НБУ; (5) бути присутнім на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради, правління та комітетів банку. Банк фактично зобов’язаний завчасно (не пізніше ніж за один робочий день) інформувати уповноваженого службовця НБУ про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради, правління та комітетів банку з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та створити умови для його участі в цих зборах/засіданнях.

Надання таких повноважень у разі їх належного виконання посприяє прозорому функціонуванню банківської установи, водночас зловживання ними може призвести до припинення діяльності банку.

 

Персональні заходи

Також Законом № 1587 встановлюється детальніший регламентований порядок щодо набуття істотної участі в банку. Тож особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, яка має намір провадити банківську діяльність, для погодження набуття істотної участі в цій юридичній особі зобов’язана подати до Національного банку України встановлений Законом України «Про банки і банківську діяльність» пакет документів щодо засновників — власників істотної участі в цій юридичній особі та щодо осіб, які мають намір опосередковано володіти такою істотною участю. А погодження набуття істотної участі в юридичній особі, яка має намір провадити банківську діяльність, є умовою для погодження НБУ статуту цієї юрособи.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» доповнено статтями 341, 342, якими визначено порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку; умови, за яких НБУ погоджує набуття або збільшення істотної участі іноземної юридичної особи та фізичної особи — іноземця; умови, за яких НБУ має право заборонити особі набувати або збільшувати істотну участь у банку чи відмовити в погодженні набутої/збільшеної істотної участі після її фактичного набуття або збільшення.

Окрім того, під час створення та державної реєстрації юридичної особи, яка має намір провадити банківську діяльність, НБУ має право вимагати, а засновник (засновники) такої юридичної особи, а також особи, які набудуть істотну участь у цій юридичній особі після її державної реєстрації, інші особи, що мали або мають правовідносини з особою, якої стосується запит, зобов’язані надати НБУ додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення/перевірки наданих документів/інформації та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством України вимог. Конкретизації, що саме підпадає під поняття «додаткова інформація», не наведено, тож тут, швидше за все, будуть застосовуватися дискреційні повноваження НБУ.

Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо встановить, що його колективна придатність не відповідає критеріям, визначеним НБУ, або якщо загальними зборами учасників та/або радою банку не вжито заходів для вдосконалення діяльності його ради та/або правління з метою забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку.

Важливим моментом є те, що тепер не тільки власники істотної участі, а і заснов­ники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий/майновий стан, вимоги до них також встановлюються НБУ.

 

Мінімізація ризиків

Варто зазначити, що регулювання банківської діяльності й нагляд держави за дотриманням законодавства у цій сфері є важливим аспектом, адже насамперед повністю регламентована діяльність банківських установ мінімізує ризики вкладників та інших кредиторів, забезпечуючи таким чином стабільність банківського сектору. Водночас у будь­якому разі зміни призведуть до більш детального і жорсткого державного регулювання банківської системи. І чи призведуть ці нововведення до покращення, покаже час.

Поділитися

Підписуйтесь на «Юридичну практику» в Facebook, Telegram, Linkedin та YouTube.

Баннер_на_сайт_тип_1
баннер_600_90px_2
2024
tg-10
Legal High School

Інші новини

PRAVO.UA