Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №31 (710) » Расходы на адвоката

Расходы на адвоката

До Господарського суду м. Києва

Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельник»,
код ЄДРПОУ: 99955566,
вул. Московська, 13, м. Київ, 20876,
тел.: (044) 444-55-66

Відповідач: товариство з обмеженою відповідальністю «Гостбуд»,
код ЄДРПОУ: 33352421,
вул. Садова, 17, м. Київ, 20967,
тел.: (044) 333-22-55

Справа № 454/12

Суддя: Онопенко С.О.

КЛОПОТАННЯ

про розподіл судових витрат

У провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа за позовом ТОВ «Будівельник» до ТОВ «Гостбуд» про стягнення заборгованості в сумі 42 675 грн за договором підряду від 10 січня 2009 року.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України витрати на послуги адвоката покладаються на позивача в разі відмови в позові.

Згідно з пунктом 10 роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» від 4 березня 1998 року № 02-5/78 (Роз’яснення), відшкодування витрат позивачів та відповідачів, пов’язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об’єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, здійснюється господарським судом шляхом зазначення порядку відшкодування в рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от: угоди про надання послуг щодо ведення справи в суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує оплату відповідних послуг.

У пункті 11 Роз’яснення зазначено, що, вирішуючи питання про розподіл судових витрат, гос­подарський суд має враховувати, що розмір відшкодування згаданих витрат, окрім державного мита, не повинен бути неспівмірним, тобто явно завищеним. За таких обставин суд з урахуванням обставин конкретної справи, зокрема ціни позову, може обмежити цей розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи.

Відповідно до умов генеральної угоди про надання юридичних послуг від 10 лютого 2010 року та додаткової угоди № 1 від 10 лютого 2010 року, що укладені між АК «Правочин» та ТОВ «Гостбуд», АК «Правочин» зобов’язується надати юридичні послуги щодо захисту прав та інтересів ТОВ «Гостбуд» під час судового процесу, предметом якого є стягнення заборгованості з ТОВ «Гостбуд» за договором підряду № 5 від 10 січня 2009 року (копії угод додаються).

Вартість таких послуг, що оплачені відповідно до додаткової угоди № 1 від 10 лютого 2010 року, становить 8 835 гривень (копія платіжного доручення додається).

Вважаємо, що вартість наданих адвокатською компанією «Правочин» юридичних послуг є: 1) розумно необхідною для даної справи; 2) знаходиться у взаємозв’язку з тими негативними наслідками, які б могли настати для позивача внаслідок відмови в позові.

При цьому слід врахувати кілька критеріїв, за якими визначаються співмірність та розумна ­необхідність розміру оплати послуг для вирішення спору.

Зокрема, відповідно до пункту 3 статті 33 Правил адвокатської етики, схвалених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України (протокол № 6/41 від 12 жовтня 1999 року) до уваги при визначенні розміру оплати послуг адвоката слід брати:

— обсяг часу й праці, що вимагається від адвоката;

— професійний досвід;

— науково-теоретичну підготовку;

— інші фактори.

Виходячи з названих критеріїв та враховуючи необхідність доказування вимог, що заявляються відповідачем (загальний принцип процесуального законодавства), звертаємо увагу суду на такі обставини, що, на наш погляд, є важливими для вирішення питання про стягнення судових витрат:

1. Юридичні послуги надавалися адвокатами АК «Правочин» Івановим І.І. та Петровим П.П. потягом 2010—2011 років. За цей час адвокатською компанією «Правочин»:

— проведено юридичний аналіз наданих ТОВ «Гостбуд» документів;

— сформовано обґрунтовану правову позицію захисту інтересів ТОВ «Гостбуд»;

— підготовано та узгоджено з ТОВ «Гостбуд» тексти відзиву на позовну заяву, додаткових пояснень у справі, клопотань (є в матеріалах справи);

— забезпечено участь і захист інтересів ТОВ «Гостбуд» у судових засіданнях Господарського суду м. Києва.

2. Адвокати АК «Правочин» Іванов І.І. та Петров П.П. мають вищу юридичну освіту. Так, Іванов І.І. закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого (1997 рік), тривалий час (з 1994 року) займається наданням юридичних послуг, у тому числі з 1997 року — як адвокат. За більш ніж 10 років практичної діяльності у сфері надання юридичних послуг набув значного досвіду в галузі цивільного та господарського права.

Крім того, інший адвокат АК «Правочин» Петров П.П. (копія свідоцтва додається) закінчив Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (1999 рік) та тривалий час (з 1999 року) займається наданням юридичних послуг, у тому числі з 2007 року — як адвокат.

Зазначені обставини свідчать про значний професійний досвід та науково-теоретичну підготовку адвокатів.

3. Оплата наданих юридичних послуг у сумі 8 835 грн є співмірною тим негативним наслідкам задоволення позову ТОВ «Будівельник», яких ТОВ «Гостбуд» вдасться уникнути.

На підставі викладеного, враховуючи співмірність судових витрат і ціни позову та їхню розумну необхідність для даної справи, зважаючи на кваліфікацію адвокатів, які представляли інтереси ТОВ «Гостбуд», керуючись статтею 49 ГПК України,

ПРОШУ:

У разі повної відмови в задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельник» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Гостбуд» відшкодування витрат на оплату послуг адвокатської компанії в розмірі 8 835 грн.

Додатки:

1) копії генеральної угоди між ТОВ «Гостбуд» та АК «Правочин» від 10 лютого 2010 року та додаткової угоди № 1 від 10 лютого 2010 року до неї;

2) докази витрат на оплату послуг адвокатської компанії з представництва інтересів позивача;

3) копії свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю адвокатів, які брали участь у розгляді справи;

4) копія розпорядження АК «Правочин» про ведення справи.

Представник позивача Іванов І.І.

(за довіреністю, копія якої є в матеріалах справи)


Комментарий эксперта

Оксана ФОДЧУК,
младший юрист АК «Правочин»

Услуги адвоката должны быть оплачены, а затем возмещены за счет стороны, проигравшей спор. Это законно и справедливо. Более того, это аксиома. К большому сожалению, при наличии всех необходимых и предусмотренных законом механизмов такое возмещение осуществляется далеко не всегда. Причин тому несколько, и одна из главных — неправильное или неполное обоснование размера понесенных затрат на услуги адвоката. В представленном ходатайстве мы попытались отразить основные нюансы, на которые надо обращать внимание при заявлении требования о возмещении таких расходов. Естественно, акцент делается на обоснование размера понесенных затрат, что вовсе не исключает наличия других составляющих (подтверждения статуса адвоката, наличия документов, удостоверяющих оплату услуг до момента вынесения судебного решения, связи понесенных затрат с судебным процессом и пр.).

Итак, несколько слов о нормативном регулировании. Статья 49 Хозяй­ственного процессуального кодекса (ХПК) Украины предусматривает, что расходы на услуги адвоката компенсирует та сторона, которая проиграла спор. В ходатайстве подчеркнуто, что в соответствии с пунктом 10 разъяснения Президиума Высшего арбитражного суда Украины от 4 марта 1998 года № 02-5/78 (Разъяснение) основанием для компенсации расходов на адвокатские услуги являются документы, которыми подтверждается предоставление таких услуг (в нашем случае это договор о предоставлении юридических услуг).

В представленном документе мы попытались проанализировать понятие «расходы на услуги адвоката». Согласно статье 48 ХПК Украины, сумма, подлежащая уплате за услуги адвоката, определяется в порядке, установленном Законом Украины «Об адвокатуре». Хозяйственный процессуальный кодекс Украины не содержит нормы, которая бы ограничивала размер компенсации расходов на услуги адвоката. В отличие от хозяйственного процесса, в Гражданском процессуальном кодексе Украины установлено, что предельные размеры компенсации расходов на правовую помощь устанавливаются Кабинетом Министров Украины (постановление КМУ от 27 апреля 2006 года № 590).

При буквальном толковании статьи 48 ХПК Украины под расходами следует понимать все расходы на оплату услуг адвоката, даже если они несоразмерны расходам, которые имеют место в подобных по содержанию судебных делах. Понятно, что при буквальном толковании и применении указанной статьи могут быть нарушены принципы справедливости и соразмерности. В представленном ходатайстве процитирован пункт 11 Разъяснения, в соответствии с которым суд, решая вопросы распределения судебных издержек, обязан учитывать, что размер возмещения расходов на услуги адвоката должен быть соразмерен. В связи с этим сторона, которая подает такое ходатайство, должна обосновать разумную необходимость затрат на услуги адвоката. Категория «разум­ная необходимость» не определена в законодательстве, является оценочным понятием, а поэтому суд на свое усмотрение вправе решать вопрос разумности размера возмещения расходов на услуги адвоката. В информационном письме Высшего хозяйственного суда Украины от 14 декаб­ря 2007 года № 01-8/973 приведен примерный перечень фактов, которые могут приниматься во внимание хозяйственными судами при определении разумно необходимого размера сумм, подлежащих уплате за услуги адвоката. В этот перечень входят: определенные правовыми актами нормы расходов на служебные командировки (если они установлены); стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы потратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; стоимость соответствующих услуг адвокатов, сложившаяся в стране или в регионе; имеющиеся данные органов статистики или других органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела и пр.

В ходатайстве при обосновании соразмерности расходов на услуги адвоката сделана ссылка на Правила адвокатской этики (Правила), устанавливающие особенности оплаты услуг адвоката. Так, согласно Правилам, гонорар является единственной допустимой формой получения адвокатом вознаграждения за предоставление правовой помощи клиенту. Факторы, которые должны приниматься во внимание при обосновании размера гонорара, включают: объем времени и работы, которые требуются для надлежащего выполнения поручения; степень сложнос­ти и новизны правовых вопросов, которые касаются поручения; необходимость опыта для его успешного завершения; вероятность того, что принятие поручения будет препятствовать принятию адвокатом других поручений или существенно осложнит их выполнение в обычном временном режиме; необходимость выезда в командировку; важность поручения для клиента; роль адвоката в достижении гипотетического результата, которого желает клиент; достижение по результатам выполнения поручения положительного результата, которого ожидает клиент; особые или дополнительные требования клиента относительно сроков выполнения поручения; характер и длительность профессиональных отношений данного адвоката с клиентом; профессиональный опыт, научно-теоретическая подготовка, репутация, значительные профессиональные способности адвоката. Очевидно, что каждый из указанных факторов должен быть доказан в суде, только тогда он может быть принят во внимание при решении вопроса соразмерности расходов на услуги адвоката.

Справедливости ради стоит отметить, что украинские суды и судьи крайне придирчиво подходят к изучению и анализу документов, подтверждающих затраты, понесенные в связи с предоставлением юридической помощи, и часто уменьшают их размер, подлежащий возмещению, либо вовсе отказывают в таком возмещении. В связи с этим обоснованность размера понесенных затрат и качество подтверждающих этот факт документов состоят в прямой причинно-следственной связи с возможностью взыскания компенсации таких затрат в пользу клиента.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

Юридический форум

В урезанном виде

Актуальный документ

Документы и аналитика

Расходы на адвоката

Акцент

Один за всех и каждый за себя

Государство и юристы

Приговор по-новому

Важные шаги

Государство и юристы

Новости законотворчества

О безопасности на футбольных матчах

О защите экономической конкуренции

Виктор Янукович подписал Закон об амнистии

Деловая практика

Рынок электроэнергии на Украине

Документы и аналитика

А не хотите ли бесплатной земли?

Не навреди, исполняя решение…

Книжная полка

Особенности адвокатской деятельности на примерах

Неделя права

Неконфиденциальный договор

Неделя права

Новости из-за рубежа

Суд отказал «Газете.ру» в иске по поводу товарного знака «газета.ru»

Лондонское метро требует у юрфирмы 141,96 млн фунтов стерлингов

Неделя права

Компенсация за трафик

Неделя права

Новости из-за рубежа

Дмитрий Медведев подписал изменения в закон о безопасности персональных данных

Неделя права

Подконтрольная стажировка

Поздравляем с пятидесятилетием!

Новости из зала суда

Судебная практика

Vega намерена отсудить у «Киевстара» 14,5 млн гривен

Вступил в законную силу приговор относительно гражданина Турции

Суд подтвердил неправомерность установления двойного размера арендной платы

Отрасли практики

Две юрисдикции споров с АМКУ

Рабочий график

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Решения недели

Судебная практика

Размер страхового возмещения

Однородные требования

Обжалование решения ВККС

Самое важное

Подготовка к конференции

Судебная практика

Повсеместная франшиза

Судебная практика

Судебные решения

О мере ответственности страховщика в случае ДТП

Об установлении размера страхового возмещения в случае существенного повреждения застрахованного имущества

Об определении надлежащего ответчика в споре о регрессном возмещении страховой выплаты

Судебная практика

Допрос без защиты

Тема номера

Как «прижать» перевозчика при ДТП?

Первая ласточка

Частная практика

А может, не надо?

Юридический форум

Делайте ставки, господа

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: