Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №5 (684) » Протокол заседания набсовета

Протокол заседания набсовета

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД НАФТОПРОДУКТІВ»
№ 7 від 15 січня 2011 року

м. Луцьк

15 січня 2011 року

10 год. 40 хв.

Особи, які беруть участь у засіданні:

Голова наглядової ради — Максименко Андрій Ігорович,

члени наглядової ради — Шевченко Валентина Василівна, Ткачук Віталій Йосипович.

Головуючим на засіданні обрано Максименка Андрія Ігоровича.

Порядок денний засідання:

Про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Луцький завод нафтопродуктів» у 2011 році.

З єдиного питання порядку денного виступив:

Головуючий Максименко Андрій Ігорович, який зазначив про те, що відповідно до частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. У зв’язку із вищевикладеними положеннями Закону у Приватному акціонерному товаристві «Луцький завод нафтопродуктів» до 30 квітня 2011 року необхідно провести річні загальні збори акціонерів Товариства.

Максименко Андрій Ігорович повідомив присутніх на засіданні про те, що відповідно до статей 35, 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради Товариства віднесено питання про скликання загальних зборів Товариства.

Головуючий зазначив, що для скликання загальних зборів Товариства наглядовій раді Товариства необхідно прийняти рішення про проведення загальних зборів та визначити дату проведення таких зборів, визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, попередньо затвердити порядок денний загальних зборів, отримати у Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведений обліковий реєстр акціонерів на визначену наглядовою радою Товариства дату, надіслати кожному акціонеру, зазначеному у цьому реєстрі, повідомлення про проведення загальних зборів, призначити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, уповноважити особу головувати на загальних зборах, призначити секретаря загальних зборів, а також визначитися з особами, яких слід запросити на загальні збори Товариства.

Максименко Андрій Ігорович запропонував прийняти рішення про проведення річних загальних зборів Товариства 29 березня 2011 року, визначити, що датою складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, є 21 січня 2011 року, попередньо затвердити порядок денний загальних зборів Товариства: перше питання порядку денного — затвердження річного звіту Товариства, друге питання порядку денного — розподіл прибутку і збитків Товариства, третє питання порядку денного — прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора; отри­мати у Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведений обліковий реєстр акціонерів станом на 21 січня 2011 року, надіслати кожному акціонеру, зазначеному у цьому реєстрі, цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення повідомлення про проведення загальних зборів, яке повинно містити інформацію, що вимагається Законом України «Про акціонерні товариства», призначити реєстраційну комісію у складі Шевчука Євгена Валентиновича, Чміль Олени Олександрівни, Гришка Анатолія Валерійовича для реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Луцький завод нафтопродуктів» Тарасюка Олега Васильовича головувати на загальних зборах, а секретарем призначити Вірну Анастасію Євгенівну, запросити для участі у загальних зборах ревізора ПрАТ «Луцький завод нафтопродуктів» Шершуна Юрія Антоновича та голову й членів наглядової ради Товариства — Максименка Андрія Ігоровича, Шевченко Валентину Василівну, Ткачука Віталія Йосиповича.

Після виступу Максименка Андрія Ігоровича на голосування було винесено питання про проведення річних загальних зборів 29 березня 2011 року, визначення датою складання переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах Товариства, 21 січня 2011 року, попереднє затвердження порядку денного загальних зборів у такій редакції: перше питання порядку денного — затвердження річного звіту Товариства, друге питання порядку денного — розподіл прибутку і збитків Товариства, третє питання порядку денного — прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора; отримання в Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 21 січня 2011 року, надіслання кожному акціонеру, зазначеному у цьому реєстрі, цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення повідомлення про проведення загальних зборів, призначення реєстраційної комісії у складі Шевчука Євгена Валентиновича, Чміль Олени Олександрівни, Гришка Анатолія Валерійовича для реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, ­уповноваження ­директора Приватного акціонерного товариства «Луцький завод нафтопродуктів» Тарасюка Олега Васильовича головувати на загальних зборах, призначення секретарем загальних зборів Вірну Анастасію Євгенівну, а також запрошення на загальні збори ревізора ПрАТ «Луцький завод нафтопродуктів» Шершуна Юрія Антоновича та голови й членів наглядової ради Товариства — Максименка Андрія Ігоровича, Шевченко Валентину Василівну, Ткачука Віталія Йосиповича.

Підсумки голосування:

«За» — Максименко Андрій Ігорович, Шевченко Валентина Василівна, Ткачук Віталій Йосипович.

Вирішили:

1. Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 29 березня 2011 року.

2. Датою складання переліку акціонерів, які мають право участі в річних загальних зборах Товариства, визначити 21 січня 2011 року.

3. Попередньо затвердити порядок денний річних загальних зборів Товариства: перше питання порядку денного — затвердження річного звіту Товариства, друге питання порядку денного — розподіл прибутку і збитків Товариства, третє питання порядку денного — прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

4. Отримати у Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведений обліковий реєстр акціонерів станом на 21 січня 2011 року.

5. Надіслати кожному акціонеру, зазначеному у вказаному реєстрі, цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення повідомлення про проведення загальних зборів.

6. Призначити реєстраційну комісію у складі Шевчука Євгена Валентиновича, Чміль Олени Олександрівни, Гришка Анатолія Валерійовича для реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

7. Запросити для участі у загальних зборах ревізора ПрАТ «Луцький завод наф­топродуктів» Шершуна Юрія Антоновича, голову та членів наглядової ради Товариства — Максименка Андрія Ігоровича, Шевченко Валентину Василівну, Ткачука Віталія Йосиповича.

Засідання наглядової ради закінчено об 11 год. 25 хв.

Головуючий ________________ (А.І. Максименко)


Комментарий эксперта

Юрий КОЛТОНЮК,
адвокат

Для акционерных обществ, которые привели свою деятельность и внутренние документы в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах» (Закон), необходимо до 30 апреля 2011 года провести годовое общее собрание согласно части 2 статьи 32 Закона Украины «Об акционерных обществах».

Порядок созыва общего собрания акционеров кардинально отличается от порядка, существовавшего ранее.

Приведу лишь основные отличия.

В настоящее время вопрос о созыве и проведении общего собрания относится преимущественно к компетенции наблюдательного совета общества, тогда как раньше данный вопрос находился в компетенции исполнительного органа общества.

В частности, согласно новому Закону, наблюдательный совет общества принимает решение о проведении общего собрания (часть 1 статьи 35 Закона), определяет дату составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в общем собрании (часть 1 статьи 35, статья 52 Закона), предварительно утверждает повестку дня такого общего собрания (часть 1 статьи 37 Закона), назначает регистрационную комиссию для регистрации акционеров для участия в общем собрании (часть 3 статьи 40 Закона), определяет перечень лиц, которые могут присутствовать на общем собрании по ее приглашению (часть 1 статьи 34 Закона).

Согласно новому Закону, обществу с количеством акционеров до 1000 человек не нужно печатать в официальных изданиях письменное уведомление о проведении общего собрания с повесткой дня такого собрания.

Как указано в части 2 статьи 35 Закона, акционеров общества уведомляют о проведении собрания персонально способом, предусмотренным уставом общества, в срок не позднее 30 дней до даты его проведения.

В части 2 статьи 35 Закона имеется противоречие, которое может со временем привести к нежелательным негативным последствиям.

Дело в том, что, в статье 2 Закона, где дается определение понятий, указывается, что уведомление акционеров — это уведомление, которое содержит предусмотренную законом и уставом акционерного общества информацию и направляется адресату письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Таким образом, советую акционерным обществам, в уставе которых предусмотрен другой порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания, чем в Законе, направлять акционерам уведомления о проведении общего собрания именно ценным письмом с описанием вложения и с уведомлением о вручении.

Другой новеллой Закона относительно проведения общего собрания акционеров является то обстоятельство, что в общем собрании общества имеют право принимать участие лица, которые являются акционерами общества на дату, определенную наблюдательным советом общества. То есть по новому Закону для проведения общего собрания общества используется лишь один реестр акционеров по состоянию на дату, определенную наблюдательным советом общества, который и будет служить основанием для регистрации акционеров для участия в общем собрании (раньше необходимо было использовать два реестра акционеров: один — для того, чтобы созвать общее собрание, а другой — по состоянию на день проведения общего собрания для регистрации акционеров).

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 Comments
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

Частная практика

Жизнеутверждающий выбор

Актуальный документ

Документы и аналитика

Протокол заседания набсовета

Акцент

БезГолосый парламент

Государство и юристы

Ветированный выкуп

Формальный доступ

Государство и юристы

Новости законотворчества

Покупка валюты без пенсионного сбора

Ограничения на рекламу на дорогах

О деятельности, связанной с гостайной

Итоги работы Комитета правосудия

Государство и юристы

И все-таки она пополнилась

Документы и аналитика

Налоговые новеллы для неприбыльных

Платить ли пеню за коммуналку?

Книжная полка

Современное управление в суде

Неделя права

Новости из-за рубежа

Плата за «09» незаконна

Обнародован список самых «неэтичных» судов Москвы

Clifford Chance и AZB & Partners прекратили партнерство

Неделя права

На 31 судью больше

Кадров больше нет

Разъясняют на опережение

Решающая отсрочка

Игра в политику?

Новости из зала суда

Судебная практика

ВАСУ признал противоправность выделения частот «5 каналу» и ТВi

Отзыв лицензии НБУ не прекращает исполнения обязательств

ВАСУ отказал в удовлетворении иска ООО «Элит Авто Транс»

Дело об отчуждении госсобственности направлено на новое рассмотрение

Новости юридических фирм

Частная практика

В ЮФ «Антика» — новый партнер

Роман Огневюк — новый партнер ENGARDE

«Саенко Харенко» и «Авеллум Партнерс» консультировали по поводу кредита в 80 млн дол. США

Рабочий график

Перспективы законотворчества

КАЛЕНДАРЬ на неделю

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

Решения недели

Судебная практика

Об отмене актов местных органов власти

О возмещении стоимости экспертизы

О праве на уплату единого налога

Самое важное

С правовой помощью — порядок

Судья «отыгрался»

Судебная практика

Судебные решения

О квалификации антиконкурентных согласованных действий

О нюансах рассмотрения дел об обжаловании решений АМКУ

Судебная практика

Кредит с гарантией

«ЗАО пыталось заработать на мне»

Тема номера

Борьба с картельными сговорами

Риски информированности

Пути преодоления заслонов АМКУ

Частная практика

ВККА: шаткий кворум

Польза от alma mater

Юридический форум

«Новая вещь» – путь в собственники

Первый турнир по спортивному покеру среди юристов

Другие новости

PRAVO.UA

0
Оставить комментарийx
()
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: