Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №3 (734) » Отсрочка исполнения

Отсрочка исполнения

До Печерського районного суду м. Києва,
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 42а

У справі № 2-7777/11

Позивач: ТОВ «ВогніКом»,

Місцезнаходження:

Засоби зв’язку:

Відповідач (скаржник): Луч Микола Якович,

Місцезнаходження:

Засоби зв’язку:

Третя особа без самостійних вимог:

Публічне акціонерне товариство «Народний Банк»,

Місцезнаходження:

Засоби зв’язку:

ЗАЯВА

про відстрочення виконання рішення суду у справі № 2-7777/11

9 жовтня 2011 року Печерським районним судом міста Києва було винесено рішення у справі № 2-7777/11 за позовом ТОВ «ВогніКом» (Позивач) до Луч Миколи Яковича (Відповідач), третя особа без самостійних вимог — ПАТ «Народний Банк», про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Зазначеним рішенням позовні вимоги задоволено повністю, стягнуто з Луч Миколи Яковича грошові кошти в розмірі 2 000 000,00 грн.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 29 грудня 2011 року рішення Печерського районного суду міста Києва залишено без змін.

Проте на даний момент своєчасне виконання рішення суду про стягнення коштів у розмірі 2 000 000,00 грн Луч Миколою Яковичем є неможливим у зв’язку з вкрай скрутним матеріальним становищем.

Зокрема, на даний час у Відповідача існують зобов’язання за договором про іпотечний кредит № 17 від 15 лютого 2007 року, кредитором за яким є ВАТ «Банк енд Банк». За цим договором Відповідач зобов’язаний виплатити позичальнику грошові кошти в сумі 1 300 000,00 грн, а також сплатити відсотки за користування кредитом в розмірі 12 % річних до 21 липня 2017 року. Як видно з графіку погашення іпотечного кредиту, Відповідач зобов’язаний щомісяця перераховувати на користь ВАТ «Банк енд Банк» 8900,00 грн. Станом на день подачі даної заяви до суду заборгованість за кредитом становить 800 000,00 грн.

Окрім того, єдиним більш-менш стабільним джерелом доходів на даний час у Відповідача є заробітна плата, яку він повинен отримувати згідно трудового контракту від 9 березня 2010 року, укладеного з ТОВ «Вест».

Згідно пункту 3 вищезазначеного контракту, Відповідачу встановлюється оплата роботи у сталій сумі — 7000,00 грн на місяць. Проте, як видно з довідки № 2 ТОВ «Вест» від 10 жовтня 2011 року, заборгованість ТОВ «Вест» з виплати заробітної плати станом на вересень 2011 року становить 18 000,00 грн, тоді як, згідно довідки № 3 від 10 січня 2012 року, станом на день видачі довідки заборгованість по заробітній платі становить вже 26 000,00 грн.

Зазначене свідчить про те, що доходів від своєї основної трудової діяльності Відповідач на даний час не отримує, проте отримає ці кошти в майбутньому.

Трудовий контракт між Відповідачем та ТОВ «Вест» укладено до 1 січня 2014 року, на той момент заборгованість ТОВ «Вест» перед Відповідачем повинна бути усунута, що дасть змогу Відповідачу скерувати ці кошти на погашення суми боргу.

Варто зауважити, що Відповідач не оспорює факт наявності боргу перед Позивачем і має намір його погасити, що підтверджується, зокрема, тим, що 1 жовтня 2011 року Відповідач всі свої заощадження спрямував на погашення час­тини боргу перед Позивачем, що підтверджується квитанцією банку про перерахування коштів від 1 жовтня 2011 року. Інших заощаджень, нерухомого чи цінного рухомого майна, за рахунок яких можливо було б хоча б частково виплатити борг, у Відповідача немає.

Звертаємо увагу суду на той факт, що Відповідач матиме можливість сповна погасити заборгованість перед Позивачем у 2014 році, що підтверджується наступним.

По-перше, 1 вересня 2008 року між Луч Миколою Яковичем та Монтом Олексієм Олександровичем було укладено договір позики, відповідно до якого Монт О.О. отримав у власність від Луч М.Я. позику в сумі, що еквівалентна 150 000,00 дол. США за офіційним курсом НБУ на день підписання договору. Згідно з пунктом 3 цього договору, Позичальник зобов’язався повернути суму позики до 1 лютого 2014 року.

Таким чином, сума повернених коштів дасть змогу Відповідачу в лютому 2014 року погасити більшу частину боргу перед Позивачем.

По-друге, Луч М.Я. є єдиним засновником ТОВ «Мікро-Р», яким 18 жовтня 2011 року було укладено договір підряду із ЗАТ «Нейтурал» № 165/11, згідно якого ТОВ «Мікро-Р» (Підрядник) зобов’язалось виконати роботи, передбачені в підпункті 1.3 договору підряду в термін до 2 лютого 2014 року, а Замовник (ЗАТ «Нейтурал») зобов’язався оплатити виконані ­роботи ­одноразовим платежем у розмірі 200 000,00 грн протягом п’яти днів з дня підписання акту прий­мання-передачі виконаних робіт. Таким чином, у 2014 році Відповідач зможе отримати дохід від роботи компанії, яка йому належить, та погасити наявний борг.

Вищевикладеним підтверджується, що, зважаючи на існуючі кредитні зобов’язання та порушення в строках виплати заробітної плати, у Відповідача на даний час немає можливості виплатити суму боргу згідно з рішенням суду. Разом з тим, вищевикладеним також підтверджується готовність і можливість Луч М.Я. повністю виплатити суму боргу в 2014 році, що, у свою чергу, є свідченням того, що в майбутньому (в 2014 році) обставини, які перешкоджають виконанню рішення суду, зміняться.

Оскільки вищезазначені обставини ускладнюють виконання рішення Печерського районного суду міста Києва у справі № 2-7777/11 та роблять його неможливим у строк, вважаю, підлягають застосуванню положення статті 373 ЦПК України, згідно якої за наявності обставин, що утруднюють виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), за заявою державного виконавця або за заявою сторони суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін і, у виняткових випадках, може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок виконання рішення.

Враховуючи винятковість вищезазначених обставин та керуючись статтею 373 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

Відстрочити виконання рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 жовтня 2011 року у цивільній справі № 2-7777/11 про стягнення з Луч Миколи Яковича коштів у розмірі 2 000 000,00 грн строком на два роки.

Додатки:

1. Копія заяви з додатками для інших сторін у справі.

2. Договір про іпотечний кредит № 17 від 15 лютого 2007 року.

3. Копія графіку погашення іпотечного кредиту № 17 від 15 лютого 2007 року.

4. Копія трудового контракту від 9 березня 2010 року.

5. Копія довідки № 2 ТОВ «Вест» від 10 жовтня 2011 року.

6. Копія довідки № 3 ТОВ «Вест» 10 січня 2012 року.

7. Копія квитанції банку про перерахування коштів від 1 жовтня 2011 року.

8. Копія договору позики від 1 вересня 2008 року.

9. Копія статуту ТОВ «Мікро-Р».

10. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців від 10 січня 2012 року.

11. Копія договору підряду від 18 жовтня 2011 року.

11 січня 2012 року

З повагою, Луч Микола Якович


Комментарий эксперта

Семена Грапенюк,
юрист ЮК «Правнычи технологии»

Возможность отсрочки исполнения решения суда предусмотрена статьей 373 ГПК Украины и является эффективным процессуальным средством отложить выполнение решения суда при наличии уважительных причин.

Право заявителя на обращение в суд с соответствующим заявлением не ограничено во времени, поэтому должник вправе в любое время с момента вступления решения в законную силу обратиться в суд с соответствующим заявлением.

В статье 373 ГПК Украины содержится не исчерпывающий перечень обстоятельств, на которые может ссылаться заявитель при обращении в суд с соответствующим заявленим. Однако, поскольку в кодексе четко указано, что суд выносит определение об отсрочке исполнения решения суда лишь в исключительных случаях, причины отложения исполнения решения суда должны быть уважительными и конкретными.

При написании заявления об отсрочке решения суда следует учитывать, что причины, которые препятствуют своевременному его выполнению, должны быть временными и, по возможности, подтверждаться соответствующими документами, которые следует приложить к заявлению. Следует также обосновать и представить доказательства того, что по истечении определенного срока обстоятельства, которые препятствуют своевременному выполнению решения суда, перестанут существовать, и у должника появится возможность исполнить судебное решение. При этом пределы действия отсрочки могут быть определены заявителем не только датой, но и наступлением определенного события (изменение материального положения ответчика, выздоровление и т.д.).

Стоит отметить, что ГПК Украины не ограничивает заявителя в возможности повторно обратиться с заявлением об отсрочке исполнения решения суда по истечении срока, на который было объявлено отсрочку в предыдущий раз. При этом основаниями для такого заявления могут быть как продолжение существования предварительно заявленных обстоятельств, так и возникновение новых обстоятельств, которые делают невозможным исполнение решения.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

Юридический форум

Без тени доверия

Актуальный документ

Документы и аналитика

Отсрочка исполнения

Акцент

Защита кандидатской

Государство и юристы

Обезопасить информацию

Государство и юристы

Новости законотворчества

Подписан закон, усовершенствующий порядок осуществления судопроизводства

Парламент защищает права детей

В уголовных делах предлагают ввести судебный сбор

Государство и юристы

Палатный режим

Документы и аналитика

Обжалованию подлежит

Проблемы досудебной самозащиты

Книжная полка

С целью одинакового применения

Неделя права

Окладное уравнение

Залог упорядочен

Ушел из жизни Анатолий Свинцицкий

Неделя права

Новости из-за рубежа

Заполненный бюллетень не показывать

Прокурорские происшествия

Неделя права

Кто возглавит Совет судей Украины?

Когда в комитете согласье есть

Новости из зала суда

Судебная практика

В деле Ю. Луценко изменился адвокат

Неправомерная передача земельного участка

Райадминистрация отказала в предоставлении информации законно

Новости юридических фирм

Частная практика

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» защитила права интеллектуальной собственности Google Inc. в доменном имени google.ua

ЮФ «Астерс» консультирует синдикат кредиторов по вопросам реструктуризации задолженности группы «Интерпайп»

Стипендиальная комиссия ЮФ «АНК» приступила к проверке конкурсных работ

ЮФ «Саенко Харенко» представила Ассоциацию «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» в специальном расследовании

ЮФ «Лавринович и Партнеры» выступила юридическим советником при получении ОАО «Лисичанскуголь» кредита

Геннадий Атаманюк — координатор направления антимонопольного права МЮФ Integrites

Отрасли практики

Регламент добавил позитива

Эмиссию попросили задержаться

Активы расставляют по местам

Аренда ушла к другому

Рабочий график

Дисциплинарный почин

СТРАНИЦА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА ЮРИСТА

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Решения недели

Судебная практика

Не влияет на налоговый кредит

Нарушенные права акционера

Доказательство без внимания

Самое важное

УПК дошел до парламента

Судебная практика

Самый генеральный директор

Госорганам покажут все

Судебная практика

Судебные решения

О возникновении денежных обязательств общества перед бывшим участником и ответственности за их нарушение

Судебная практика

Отъемлемая часть

Судебная практика

Судебные решения

Об особенностях обложения НДС операций с использованием векселей

Об исчислении срока для привлечения к дисциплинарной ответственности

О нюансах реализации права регрессного требования

Судебная практика

Судейский зигзаг

Тема номера

Аптеки попали под удар

Торговая помарка

Рожденные эволюцией

«Копии» заходят без стука

«Двойникам» везде у нас дорога

Частная практика

На стыке юрисдикций

Найти адресата

Юридический форум

Научный отвод судьи

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: