Генеральный партнер 2020 года

Издательство ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Главная » Выпуск №36 (819) » Исполнение решений иностранного суда

Исполнение решений иностранного суда

До Шевченківського районного суду м. Києва
вул. Смирнова-Ласточкіна, 10б,
м. Київ, 04655

Представник заявника:
Адреса:
Телефон:

Заявник/позивач: компанія Jupiter

Реєстраційний номер підприємства:                              
Адреса:                                 

Відповідач: товариство з обмеженою відповідальністю «Плутон»
Код ЄДРПОУ                                         
Адреса місцезнаходження:                                
Адреса для листування:                                     
Телефон:                                               

 

КЛОПОТАННЯ

про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 

«__» _______ 2012 року Лондонським міжнародним третейським судом (одноосібний арбітр ________) винесено арбітражне рішення у справі №_____ про стягнення боргу з товариства з обмеженою відповідальністю «Плутон» (Відповідач) на користь компанії Jupiter (Позивач).

Арбітражним рішенням присуджено ТОВ «Плутон» сплатити компанії Jupiter суму в розмірі __________ євро, а також арбітражні витрати, які були сплачені Позивачем у сумі _________ фунтів стерлінгів. Це рішення суду є остаточним, не оскаржувалося та оскарженню не підлягає, а отже, відповідно до законодавства України, набрало законної сили. Згідно з пунктом 26.9 Регламенту LCIA (Лондонського міжнародного третейського суду), прийнятого 27 листопада 1997 року (застосовується до арбітражних спорів, що почалися після 1 січня 1998 року), «все арбитражные решения являются окончательными и обязательными для всех сторон. Соглашаясь на арбитражное разбирательство в соответствии с данным Регламентом, стороны обязуются выполнить арбитражное решение без промедления (в зависимости только от обстоятельств, изложенных в пункте 27) и безвозвратно отказываются от своего права на любую форму апелляции, пересмотра или обжалования в любом государственном суде или любом другом судебном органе настолько, насколько такой отказ является юридически действительным».

Боржник — ТОВ «Плутон» до цього часу добровільно рішення Лондонського міжнародного третейського суду не виконав і від його виконання ухиляється. Такі діяння боржника порушують права компанії Jupiter на вільне розпорядження належними компанії коштами. На цій підставі компанія Jupiter звертається до суду загальної юрисдикції України в порядку Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) України від 18 березня 2004 року № 1618-IV за місцезнаходженням боржника — ТОВ «Плутон» для визнання та виконання рішення Лондонського міжнародного третейського суду.

Згідно з частиною 1 статті 390 ЦПК України, «рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності». Україна і Об’єднане Королівство Велика Британія і Північна Ірландія приєдналися до Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (Конвенція), яка була прийнята 10 червня 1958 року Організацією Об’єднаних Націй. Україна ратифікувала цю Конвенцію 10 жовтня 1960 року, а Об’єднане Королівство Велика Британія і Північна Ірландія приєдналося до Конвенції 24 вересня 1975 року.

Відповідно до статті 3 Конвенції, «каждое договаривающееся государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений, на условиях, изложенных в нижеследующих статьях. К признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, к которым применяется настоящая Конвенция, не должны применяться существенно более обременительные условия или более высокие пошлины или сборы, чем те, которые существуют для признания и приведения в исполнение внутренних решений».

Відповідно до частини 1 статті 393 ЦПК України, клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається до суду безпосередньо стягувачем (його представником) або, відповідно до міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, іншою особою (її представником).

Згідно зі статтею 4 Конвенції, «для получения упомянутого в предшествующей статье признания и приведения в исполнение сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение, при подаче такой просьбы представляет:

1) должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового;

2) подлинное соглашение или должным образом заверенную копию такового».

Відповідно до частини 2 статті 394 ЦПК України до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2 Конвенції передбачає, що «каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или которые могут возникнуть между ними в связи с какими-либо конкретным договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства. Термин «письменное соглашение» включает арбитражную оговорку в договоре, или арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или содержащееся в обмене письмами или телеграммами».

Між компанією Jupiter та ТОВ «Плутон» було укладено контракт №____ від «__»_________ року та контракт №____ від «__»_________ року (копії додаються). Обидва контракти містять арбітражне застереження однакового змісту, яке передбачає (розділ 9 контракту №____, розділ 8 контракту №____), що всі спори, що можуть виникнути між сторонами, будуть передаватися на розгляд Міжнародного комерційного арбітражу в м. Лондоні, яким і є Лондонський міжнародний третейський суд (LCIA — The London Court of International Arbitration). Контракти встановлюють, що рішення, прийняте арбітражем, є остаточним і обов’язковим для виконання для кожної сторони. Сторони встановили також, що контракти регулюються англійським законодавством і мова провадження — англійська.

На підставі наведеного арбітражні застереження, що передбачені в контрактах, укладених між Позивачем та Відповідачем, і є тими письмовими угодами відповідно до статті 2 Конвенції.

Відповідно до вищевикладеного, керуючись статтями 27, 390, 393, 394 ЦПК України, статтями 2, 3, 4 Конвенції про визнання і признання іноземних арбітражних рішень, 

ПРОШУ СУД:

1. Визнати в Україні рішення Лондонського міжнародного третейського суду (LCIA — The London Court of International Arbitration) (одноособовий арбітр ___________) від «__» _______ 2012 року у справі № ______ про стягнення боргу з товариства з обмеженою відповідальністю «Плутон» (код ЄДРПОУ _______, адреса місцезнаходження: _________________) на користь компанії Jupiter (реєстраційний номер підприємства: _______, адреса місцезнаходження: __________________________) в розмірі ___________ євро, а також арбітражні витрати, які були сплачені Позивачем у сумі _____________ фунтів стерлінгів.

2. Надати дозвіл на примусове виконання в Україні відповідно до чинного законодавства України рішення Лондонського міжнародного третейського суду (LCIA — The London Court of International Arbitration) (одноособовий арбітр ________) від «__» ___________ 2012 року у арбітражний справі № _________ від «__» __________ 2012 року.

Додатки:

1. Копія рішення Лондонського міжнародного третейського суду від «__»_________ 2012 року у справі № __________(англійською мовою).

2. Переклад рішення Лондонського міжнародного третейського суду від «__»_________ 2012 року у справі № _________ на українську мову.

3. Копія вибірки даних з торгового реєстру Адміністративного суду від «__»_________ 2012 року (німецькою мовою).

4. Переклад вибірки даних з торгового реєстру Адміністративного суду «__»_________ 2012 року на українську мову.

5. Копія контракту № _______від «__»_________року.

6. Копія контракту № _______від «__»_________ року.

7. Переклад контракту № ____від «__»_________ року на українську мову.

8. Переклад контракту №____ від «__»_________ року на українську мову.

9. Копія Регламенту Лондонського міжнародного третейського суду (LCIA) від 1 грудня 1997 року.

10. Копія тексту Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень ООН від 10 червня 1958 року.

11. Копія довіреності на представництво інтересів.

Копія довіреності на представництво інтересів компанії Jupiter додається, оригінал буде наданий суду на вимогу.

Представник компанії Jupiter __________________      

«___» серпня 2012 року


Комментарий эксперта

Дмитрий НАВРОЦКИЙ,
юрист ЮФ «София»

В настоящее вре­мя использование международных судов для решения споров между субъектами хозяйствования достаточно актуально. При заключении внешнеэкономических договоров иностранные субъекты бизнеса склонны доверять независимым международным арбитражам.

Вместе с тем, получив решение иностранного суда в свою пользу, его следует исполнить, а в некоторых случаях и принудительно, что имеет свои особенности на Украине.

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений на Украине предусмотрено Конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года (Нью-Йоркская конвенция). Украина ратифицировала данную Конвенцию 10 октября 1960 года, следовательно, она является частью украинского законодательства в соответствии со статьей 9 Конституции Украины и Законом Украины «О международных договорах Украины».

Для принудительного исполнения решения международного суда на Украине необходимо подать ходатайство о предоставлении разрешения сколько принудительное исполнение решения иностранного суда.

При составлении ходатайства нужно обратить внимание не столько на требования к его составлению, установленные Гражданским процессуальным кодексом (ГПК) Украины, сколько на документы, которые необходимо подать вместе с ним.

Конвенцией установлен перечень документов, прилагаемых к ходатайству: должным образом удостоверенное арбитражное решение или его копия (прошитое, пронумерованное и обязательно с подписью судьи); должным образом удостоверенные копии контрактов, в которых предусмотрена арбитражная оговорка (переведенных официальным или присяжным переводчиком). Подавать дополнительные документы, например, официальный документ из суда о том, что решение вступило в законную силу, не нужно. Следует отметить, что иногда некоторые судьи при рассмотрении таких ходатайств не учитывают положений международных договоров, ратифицированных Украиной, а используют ГПК Украины и требуют подавать вместе с ходатайством документы, предусмотренные частью 3 статьи 394 ГПК Украины. Такие действия являются неправомерными и не соответствуют положениям части 2 статьи 2 ГПК Украины, что является основанием для обжалования.

Документы, которые подаются вместе с ходатайством, то есть арбитражное решение и контракты, где предусмотрена арбитражная оговорка, должны быть переведены на украинский язык, а такой перевод — удостоверен официальным или присяжным переводчиком, или дипломатическим, или консульским учреждением. На Украине можно воспользоваться услугами официального или присяжного переводчика, официально признанного страной, на язык которой осуществляется перевод.

Обращаем внимание, что в просительной части ходатайства следует указывать не только на исполнение решения иностранного суда (предоставить разрешение), а и на признание такого решения на Украине.

Одним из самых неоднозначных, исходя из практики применения указанных положений, является требование ГПК Украины предоставления отдельным документом доказательств, подтверждающих уведомление стороны (должника) о рассмотрении дела международным судом. Вместе с тем международные арбитражные инстанции таких документов не предоставляют, а в Конвенции эти требования не предусмотрены, кроме того, известны случаи, когда сторона (должник) ссылается на то, что не была уведомлена о рассмотрении дела в суде, а суды на Украине отказывают на этом основании в удовлетворении такого ходатайства. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем обращать внимание суда на положения Конвенции и обязательность ее применения.

Поделиться

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписывайтесь на «Юридическую практику» в Facebook, Telegram, Linkedin и YouTube.

0 комментариев
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Slider

Содержание

VOX POPULI

Судебная практика

Дисциплинарный ответ

Актуальный документ

Документы и аналитика

Исполнение решений иностранного суда

Акцент

Банкам мат

Государство и юристы

Иски из будущего

Экспертная переоценка

Тень энергетика

Государство и юристы

Новости законотворчества

Определены органы, досматривающие лиц и товары на границе с РФ

Разработан законопроект об обороте сельхозземель

Предложено ввести сбор на операции с оффшорами

Государство и юристы

Встречное предложение

Документы и аналитика

Подсудная исключительность

Росписные истины

Долевая кухня

Зарубежная практика

Долговой путь

Голландские высоты

Неделя права

Новости из-за рубежа

Чернокожие брокеры выиграли дело о расовой дискриминации

Неделя права

Понять и прояснить

Решительный порядок

Проверить на пригодность

Максим Кодунов стал партнером МЮФ Integrites

Неделя права

Новости из-за рубежа

Facebook выплатит компенсацию за некорректную рекламу

Новости из зала суда

Судебная практика

Избитые журналисты и обвиняемые заключили соглашение о примирении

ВССУ нашел недостатки в заявлении Ю. Тимошенко в ВСУ

Подана кассация по «делу Павличенко»

Новости юридических фирм

Частная практика

Юристы ЮФ «Авеллум Партнерс» — среди лидеров в сфере разрешения налоговых споров по версии International Tax Review

МЮФ Integrites отстояла интересы «Фармак» в судебном споре с ФГИУ

ЮФ Sayenko Kharenko представила интересы клиента в пост-M & A споре в LCIA

МЮГ AstapovLawyers защитила интересы ОАО «Группа Разгуляй» в суде Милана

ЮК Jurimex консультирует Укравтодор

Отрасли практики

Обеспечительный поиск

Стратегическое парирование

Операция «Агро»

Работа по признанию

Рабочий график

Нотариальная двадцатка

КАЛЕНДАРЬ на неделю

Решения недели

Судебная практика

Банкротство не поможет

Следует признать

Самое важное

Пойти от уголовного

НДС-«реформация»

Осуждению не подлежит

Колесо подозрения

Судебная практика

Демонстрация силы

Цельный груз

Судебная практика

Судебные решения

Расходы на правовую помощь можно взыскать, только если суд принял решение о допуске представителя как лица, оказывающего такую помощь

Органы ГНС не обязаны повторно направлять налоговые требования

Тема номера

Частный вектор

Частная практика

Чемпионы МВА

Другие новости

PRAVO.UA

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: