Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 10:12

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 40 (719) Общественные организации юристовот 04/10/11 (Документы и аналитика)

Разграничение компетенции

 

У справі № 2-68421/2011

Апеляційний суд м. Києва

Через: Деснянський районний суд м. Києва

Особа, яка подає апеляційну скаргу: Чернявський Володимир Андрійович,
(відповідач 1 у справі): 02045, м. Київ, вул. Райдужна, буд. 4, кв. 11

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач: Рожко Віктор Вікторович,
02041, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 10

Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Колос»,
02054, м. Київ, вул. Індустріальна, буд. 4

Треті особи: Бєлкін Сергій Дмитрович,
м. Київ, вул. Радунська, буд. 11, кв. 8;

Відділ державної виконавчої служби
Деснянського районного управління юстиції в м. Києві,
02232, м. Київ, вул. Бальзака, буд. 64

На ухвалу Деснянського районного суду м. Києва
від 11 серпня 2011 року про відкриття провадження у справі

А П Е Л Я Ц І Й Н А   С К А Р Г А

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 11 серпня 2011 року було відкрито провадження у справі № 2-68421/2011 за позовом Рожка Віктора Вікторовича (позивач) до Чернявського Володимира Андрійовича (відповідач 1), ТОВ «Колос» (відповідач 2), треті особи — Бєлкін Сергій Дмитрович та відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції в м. Києві про:

1) звернення на користь Рожка В.В. стягнення на частину майна ТОВ «Колос» вартістю 170 000,00 грн, що дорівнює частці Чернявського В.А. у статутному капіталі ТОВ «Колос»;

2) припинення участі Чернявського В.А. у ТОВ «Колос»;

3) зменшення статутного капіталу ТОВ «Колос» до 70 000,00 грн з розподілом часток учасників наступним чином: Бєлкін С.Д. — 44,5 %, Рожко В.В. — 55,5 %;

4) зобов’язання державного реєстратора Деснянського району м. Києва внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомості про зменшення розміру статутного капіталу ТОВ «Колос», зміну складу учасників та розміру часток учасників ТОВ «Колос».

Відповідно до статті 292 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 293 ЦПК України.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 293 ЦПК України окремо від рішення суду може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала суду першої інстанції щодо відкриття провадження у справі.

Представник позивача вважає, що ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 11 серпня 2011 року про відкриття провадження у справі № 2-68421/2011 постановлена судом першої інстанції з порушенням норм процесуального права щодо підвідомчості та підлягає скасуванню виходячи з наступного.

Щодо порушення норм процесуального права:

Відповідно до статті 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Згідно зі статтею 16 ЦПК України, не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 107 ЦПК України, всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними в містах, міськими та міськ­районними судами.

Як вбачається з вимог, які об’єднані в позовній заяві, їх належить розглядати за правилами різних видів судочинства, а саме:

— вимогу щодо звернення на користь Рожка В.В. стягнення на частину майна ТОВ «Колос» вартістю 170 000,00 грн, що дорівнює частці Чернявського В.А. у статутному капіталі ТОВ «Колос», належить розглядати в порядку цивільного судочинства як таку, що виникла з цивільних правовідносин;

— вимоги щодо припинення участі Чернявського В.А. у ТОВ «Колос» та зменшення статутного капіталу ТОВ «Колос» до 70 000,00 грн з розподілом часток учасників наступним чином: Бєлкін С.Д. — 44,5 %, Рожко В.В. — 55,5 % — належить розглядати в порядку господарського судочинства. Так, згідно зі статтею 12 Господарського процесуального кодексу України, господарським судам підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів. Отже, вирішення питання про зменшення статутного капіталу, припинення участі Чернявського В.А. у ТОВ «Колос» та розподіл часток між учасниками за своєю правовою природою є корпоративними відносинами та, відповідно, підлягають розгляду в порядку господарського судочинства;

— вимогу про зобов’язання державного реєстратора Деснянського району м. Києва внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомості про зменшення розміру статутного капіталу ТОВ «Колос», зміну складу учасників та розміру часток учасників ТОВ «Колос» належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» державний реєстратор — посадова особа, яка від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. Згідно зі статтею 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням суб’єктом владних повноважень (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень) владних управлінських функцій. Враховуючи, що державний реєстратор є посадовою особою, що наділена владними управлінськими функціями, розгляд вимог до цієї посадової особи щодо зобов’язання вчинити дії належить до юрисдикції адміністративних судів.

Водночас, всупереч вимогам статті 16 ЦПК України, суд першої інстанції при відкритті провадження у справі не з’ясував, чи має місце об’єднання вимог, які належить розглядати в порядку різних видів судочинства, та прийняв до розгляду позовну заяву, яка не підвідомча Деснянському районному суду м. Києва, в частині вимог, які належить розглядати в порядку господарського та адміністративного судочинства.

Таким чином, судом першої інстанції відкрито провадження за вимогами, які належить розглядати за правилами різних видів судочинства, що є порушенням норм статті 16 ЦПК України та, відповідно, правил цивільної юрисдикції, що є підставою для скасування ухвали про відкриття провадження у справі.

З огляду на викладене, вважаємо, що ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 11 серпня 2011 року про відкриття провадження у справі № 2-68421/2011 за позовом Рожка Віктора Вікторовича до Чернявського Володимира Андрійовича, ТОВ «Колос», треті особи — Бєлкін Сергій Дмитрович та відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції в м. Києві підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 15, 16, 107, 292 — 294 ЦПК України,

П р о ш у:

1. Скасувати ухвалу Деснянського районного суду від 11 серпня 2011 року про відкриття провадження у справі № 2-68421/2011 за позовом Рожка Віктора Вікторовича до Чернявського Володимира Андрійовича, ТОВ «Колос», треті особи — Бєлкін Сергій Дмитрович та відділ державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції в м. Києві.

Додані документи:

примірники апеляційної скарги для сторін та осіб, що беруть участь у справі.

Представник скаржника

(за довіреністю, копія якої додається)

14 серпня 2011 року


Комментарий эксперта

Александр Онищенко,
управляющий партнер АК «Правочин», адвокат

С момента создания административных судов, а также внесения изменений в статью 12 ХПК Укра­ины (относительно подсудности хозяйственным судам споров, вытекающих из корпоративных правоотношений) в судебной практике проблемными являются вопросы разграничения компетенции судов общей, хозяйственной и административной юрисдикций.

Предлагаем вашему вниманию апелляционную жалобу, в которой мы попытались четко разграничить компетенцию общих, административных и хозяйственных судов по разрешению конкретного дела, содержащего в себе требования истца, которые должны заявляться им по разным видам судопроизводства.

Итак, в Деснянский районный суд г. Ки­ева поступило исковое заявление, содержащее требования, возникшие из разных по содержанию видов правоотношений.

Во-первых, требование об обращении взыскания на часть имущества возникло из гражданских правоотношений, поэтому, согласно статье 15 ГПК Украины, оно подведомственно суду общей юрисдикции.

Во-вторых, требование о прекращении участия в хозяйственном обществе с распределением долей участников возникло из хозяйственных, а именно — корпоративных правоотношений.

В-третьих, требования об обязательствах государственного регистратора внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей сведений об уменьшении размера уставного капитала хозяйственного общества, изменении состава участников и размера долей участников возникли из административных правоотношений.

Согласно положениям статьи 16 ГПК Украины, объединение в одно производство требований, подлежащих рассмотрению по правилам различных видов судопроизводства, не допускается, если иное не предусмот­рено законом. Руководствуясь статьями 15, 16 и пунктом 1 части 2 статьи 122, судья обязан был отказать в открытии производства по делу.

Однако в нашем случае местный суд, к сожалению, не смог разобраться в вопросах компетенции, ошибочно открыв производство по иску, подобным образом объединяющим в себе требования, которые должны быть заявлены в рамках отдельных исков в суды административной и хозяйственной юрисдикций.

Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации была подача апелляционной жалобы на определение об открытии производства по делу. Правовым основанием для подачи апелляционной жалобы является статья 293 ГПК Украины, согласно пункту 5 части 2 которой отдельно от решения суда может быть обжаловано в апелляционном порядке определение суда первой инстанции об открытии производства по делу.

Учитывая вышеуказанные нарушения местного суда об определении подведомственности требований, подлежащих рассмотрению по правилам различных видов судопроизводства, апелляционным судом была удовлетворена апелляционная жалоба и отменено определение об открытии производства по делу с передачей вопроса на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который, в свою очередь, вынес определение об отказе в открытии производства по делу.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 40 (719) от 04/10/11 Текущий номер

Общественные организации юристов

№ 40 (719)
Акцент

Финишная кривая

Отрасли практики

Аренда жаждет денег

Тема номера:

Даешь молодежь!

Частная практика

Профессиональные Советы

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА