Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 17:24

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 38 (717) Налоговое правоот 20/09/11 (Документы и аналитика)

Обеспечение админиска

 

До Окружного адміністративного суду м. Києва

Позивач: Всеукраїнська профспілкова
громадська організація
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 16

Відповідач 1: Національна комісія регулювання
електроенергетики України
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19
Тел. 454-48-27

Відповідач 2: Міністерство юстиції України
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13
Тел. 278-82-67

Заява

про вжиття заходів щодо забезпечення адміністративного позову

Всеукраїнською профспілковою громадською організацією подано адміністративний позов про визнання протиправною та скасування Постанови Національної комісії регулювання енергетики «Про роздрібні ціни на газ природний, що використовується для потреб населення».

Вважаємо за необхідне звернутись до Окружного адміністративного суду м. Києва із заявою про забезпечення адміністративного позову, яку обґрунтовуємо наступним.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійною спілкою (профспілкою) є добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Згідно зі статтею 1 Статуту Всеукраїнської профспілкової громадської організації, вона є всеукраїнським добровільним об’єднанням профспілок, які мають статус всеукраїнських, регіональних об’єднань організацій профспілок Криму, в областях та місті Києві.

Відповідно до статті 8 Статуту Всеукраїнської профспілкової громадської організації, метою діяльності останньої серед іншого, зокрема, є захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, яких вони об’єднують.

Згідно з пунктом 2 статті 9 Статуту, для виконання статутних завдань громадська організація представляє та захищає інтереси членських організацій і трудові, соціально-економічні права членів профспілок, яких вони об’єднують.

Таким чином, Всеукраїнська профспілкова громадська організація є юридичною особою, що представляє значну кількість різних верств населення України, в тому числі й найбільш незахищених.

За даними Держкомстату України, заробітну плату в розмірі, нижчому від офіційно встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи отримують 2,82 млн працівників.

Крім того, в даний час, за даними Фонду загальнообов’язкового державного страхування, на випадок безробіття та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, допомогу по безробіттю нижче або на рівні прожиткового мінімуму отримують понад 600 тис. громадян, допомогу по догляду за дитиною до 3 років — 530 тис. громадян.

Значне підвищення роздрібної ціни на газ природний, що передбачене Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України, призведе до зниження життєвого рівня не тільки найбільш незахищених верств населення, але й переважної більшості населення України, спричинить соціальну напруженість.

Більше того, підвищення роздрібної ціни на газ призведе до збільшення додаткових фінансових витрат громадян, що унеможливлює забезпечення права на гідний життєвий рівень громадян (передбачений статтею 48 Конституції України), рівень доходів яких нижчий або на рівні прожиткового мінімуму.

Підвищення роздрібної ціни на газ призведе також до того, що, фактично, буде унеможливлена реалізація права на гідний розмір пенсій, соціальних витрат та допомоги, які є основним джерелом існування, що забезпечує рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, що передбачено частиною 3 статті 46 Конституції України.

Виходячи з вищевикладеного, позивач вважає, що подальша дія оскаржуваної Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України призведе до реальної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача, як юридичної особи, яка, відповідно до норм Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та положень Статуту, представляє та захищає інтереси профспілок. Свою позицію щодо реальності такої небезпеки позивач обґрунтовує тим, що за досить тривалий час вирішення справи в суді, а згодом, ймовірно, в суді апеляційної інстанції до набуття судовим рішенням законної сили населення України (в т.ч. і члени профспілок, захист соціально-економічних прав яких здійснює позивач) змушене буде сплачувати за газ за неправомірно підвищеними цінами, що, безумовно, призведе до порушення прав та інтересів мільйонів громадян, а також і позивача у справі.

Більше того, вважаємо, що захист прав та інтересів позивача стане значно утрудненим без вжиття заходів щодо забезпечення позову, а для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Повернення надмірно сплачених платежів за природний газ з огляду на кількість населення України, що використовує його в господарстві, буде дуже складним та розтягненим у часі процесом, для реалізації якого необхідне здійснення перерахування платежів за газ, організацію виплат або заліків у рахунок майбутніх платежів, що потягне за собою значні витрати та зусилля.

Крім того, визнання недійсною Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України може спровокувати в майбутньому масові позови громадян України про повернення надмірно сплачених платежів за газ.

Таким чином, без вжиття заходів щодо забезпечення позову про захист прав, свобод та інтересів позивача (який представляє і захищає права та інтереси членів профспілок) для відновлення порушених прав, свобод та інтересів необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Крім того, є очевидними ознаки протиправності як самої Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, яка суперечить Постанові Верховної Ради України від 20 жовтня 2005 року №3020-IV «Про встановлення мораторію на відпускні ціни на природний газ для населення та підприємств житлово-комунального господарства» та Постанові Верховної Ради України від 10 січня 2006 року №3293-IV «Про недопущення підвищення тарифів на електроенергію та цін на газ для населення», так і процедури її реєстрації, оскільки вона була зареєстрована Міністерством юстиції України з порушенням порядку, що встановлений пунктом 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, а саме: з порушенням пункту 4.11 Генеральної угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і проф­об’єднаннями.

Відповідно до пункту 1 статті 117 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Згідно з пунктом 2 статті 117 КАС України, ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції. Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Відповідно до пункту 3 статті 117 КАС України, суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб’єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов’язковою для виконання.

Виходячи з вищевикладеного, зважаючи на те, що у випадку невжиття заходів щодо забезпечення адміністративного позову правам, свободам та інтересам позивача (який представляє та захищає права та інтереси членів профспілок), буде заподіяно значної шкоди до ухвалення рішення в адміністративній справі, а також враховуючи ознаки очевидної протиправності Постанови та її реєстрації в Міністерстві юстиції України, керуючись статтею 117 КАС України,

Прошу:

1) вжити заходів щодо забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України;

2) про вжиття заходів щодо забезпечення адміністративного позову винести відповідну ухвалу.

Додаток:

Належним чином засвідчена копія Статуту Всеукраїнської громадської організації.

Статистична інформація із зазначенням джерел її походження.

Представник

/за довіреністю/ І. І. Іваненко


Комментарий эксперта

Оксана Фодчук,
младший юрист АК «Правочин»

Процесс рассмот­рения дел административными судами в украинских реалиях может затянуться на годы (с момента обращения с иском в суд и до вступления постановления окружного административного суда в силу после прохождения этапа апелляционного обжалования). Столь длительный процесс рассмотрения административного спора может нанести значительный вред правам, свободам и законным интересам истцов, а их восстановление может занять немало времени и усилий, если вообще исполнение решения суда будет возможно.

В приведенном деле по административному иску общественной организации к Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины (НКРЭ) и Министерству юстиции Украины об отмене Постановления НКРЭ «О розничных ценах на газ природный, который используется для потребностей населения» несомненным является тот факт, что в случае действия указанного Постановления нарушались бы права и законные интересы истца, а в случае принятия решения в пользу истца возврат излишне уплаченных платежей за природный газ, учитывая количество населения Украины, занял бы длительное время и требовал бы значительных усилий. Однако во избежание такой ситуации и с целью защиты прав и интересов истца в административном процессе существует институт обеспечения иска, целью которого является обеспечение возможности реального исполнения постановления административного суда.

Согласно части 1 статьи 117 Кодекса админсудопроизводства (КАС) Украины, инициатором принятия мер по обес­печению иска может быть суд или истец.

При подаче заявления о принятии мер по обеспечению иска следует обратить внимание на следующие аспекты.

Во-первых, исчерпывающий перечень оснований для обеспечения иска предусмотрен частью 1 статьи 117 КАС Украины. В пункте 17 Постановления Пленума Вер­ховного суда Украины «О практике применения административными судами отдельных положений Кодекса административного судопроизводства Украины во время рассмотрения административных дел» от 6 марта 2008 года № 2 (Постановление ПВСУ № 2) отмечается, что в определении об обеспечении иска суд должен изложить мотивы, по которым он пришел к выводу о существовании оснований для обеспечения иска. Таким образом, указывая на основания для обеспечения иска, их необходимо соответствующим образом обосновать.

Во-вторых, анализируя статью 117 КАС Украины и учитывая пункт 17 Пос­тановления ПВСУ № 2, можно сделать вывод о том, что административный иск может быть обеспечен лишь одним из двух способов: 1) приостановлением действия решения субъекта властных полномочий или их отдельных положений, которые обжалуются; 2) запретом совершать определенные действия.

В-третьих, учитывая практику удовлетворения судами ходатайств о принятии мер по обеспечению иска, в заявлении необходимо обосновать взаимосвязь между мерой обеспечения иска и его предметом. В приведенном ходатайстве предметом иска является признание противоправным и отмена Постановления НКРЭ, соответственно, мерой обеспечения иска может являться приостановление действия противоправного решения.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (717) от 20/09/11 Текущий номер

Налоговое право

№ 38 (717)
Отрасли практики

Тактика войны ГНС за НДС

Работа для юриста

Юридические головоломки

Тема номера:

Любишь кататься – люби платить

Частная практика

Офисная стратегия

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА