Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 22:58

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 34 (713) Телекоммуникацииот 23/08/11 (Документы и аналитика)

Аннулирование регистрации плательщика НДС

 

від 10 липня 2011 року

Окружний адміністративний суд м. Києва,
вул. Командарма Каменєва, м. Київ, 801601

Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю «А»,
код ЄДРПОУ: 00000000,
поштова адреса: Адвокатське об’єднання «Адвокатська компанія
«Соколовський і Партнери», вул. Клінічна, буд. 25, м. Київ, 03141,
засоби зв’язку: тел. (044) 495-19-28,
адреса електронної пошти: www.pravo@lex.org.ua

Відповідач: Державна податкова інспекція у Дніпровському районі м. Києва,
поштова адреса: б-р Верховної Ради, 24б, м. Київ, 02094,
засоби зв’язку: тел. (044) 573-23-53,
адреса електронної пошти: позивачу не відома

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправним та нечинним рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

3 липня 2011 року ТОВ «А» (Позивач) з інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України, дізнався про анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість (додаток № 1).

7 липня 2011 року на адресу Позивача надійшов конверт від Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва (Відповідач) із рішенням про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 1 липня 2011 року № * (додаток № 2), в якому вказано, що, згідно баз даних органів Державної податкової служби (ДПС), Позивач не знаходиться за його місце­знаходженням, що підтверджується довідкою податкової міліції № ** від 30 червня 2011 року та є підставою для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість згідно підпункту «ж» пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Підпунктами «а» — «и» пункту 184.1 статті 184 розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України передбачені випадки анулювання реєстрації платника податку. Так, підпунктом «ж» цього пункту передбачено, що реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається в разі якщо:

«в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу».

Відповідно до розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України розроблене Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Державної податкової служби України від 22 грудня 2010 року № 978 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1400/18695 (надалі Положення № 978). Положенням № 978 визначається, зокрема, порядок анулювання реєстрації платників податку на додану вартість. Так, відповідно до підпункту 5.2.11 підпункту 5.2 пункту 5 Положення № 978 рішення про анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу приймаються за наявності відповідних підтверджувальних документів (відомостей); такими документами є:

«Повідомлення державного реєстратора, відомості з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи — підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (підстава — підпункт «ж» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)».

Відповідно до частин 1 та 4 статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України:

«1. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування.

4. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору».

З огляду на викладене єдиним належним та допустимим доказом, що свідчить про наявність підстав для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, згідно підпункту «ж» пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України, є повідомлення державного реєстратора із відомостями з Єдиного державного реєстру щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи — підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Позивач надає суду довідку з Єдиного державного реєстру від 10 липня 2011 року (додаток № 3), яка підтверджує наявність відомостей про місцезнаходження Позивача на дату прийняття Відповідачем рішення про анулювання реєстрації Позивача як платника податків.

Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

Оскільки рішення Відповідача про анулювання реєстрації Позивача як платника ПДВ від 1 липня 2011 року № * є безпідставним, необґрунтованим та вчиненим із порушенням підстав та способу, передбачених законодавством, на думку Позивача, рішення Відповідача повинно бути визнано неправомірним та скасовано.

У зв’язку із викладеним та керуючись пунктом 1 частини 3 статті 2, пунктом 1 частини 2 статті 17, частиною 2 статті 18, частинами 1 та 2 статті 19, частиною 2 статті 99, пунктом 1 частини 2 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:

Визнати протиправним та нечинним рішення Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 1 липня 2011 року № * у повному обсязі.

Додатки:

Прінт-скрін з офіційного веб-сайту Державної податкової служби України про анулювання реєстрації ТОВ «А» як платника ПДВ (1 арк.).

Копія рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість № * від 1 липня 2011 року (2 арк.).

Довідка з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «А» станом на день подання позову (__ арк.).

Копія Статуту ТОВ «А» та копія протоколу про призначення директора (__ арк.).

Копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «А» платником податку на додану вартість.

Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача (__ арк.).

Платіжне доручення про сплату судового збору (1 арк.).

Представник ТОВ «А» за довіреністю,
адвокат АО «АК «Соколовський і Партнери» Боднарчук А.Я.


Комментарий эксперта

Наталья Куриленко,
руководитель налоговой практики Адвокатской компании «Соколовский и Партнеры», аудитор

Аннулирование регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) на сегодняшний день является достаточно актуальной проблемой. Эта процедура может привести как к прекращению деятельности компании (контрагентам просто невыгодно работать с неплательщиком НДС), так и к уплате налоговых обязательств (согласно пункту 184.7 статьи 184 Налогового кодекса (НК) Украины) при проведении условной поставки товаров и необоротных активов, оставшихся в учете в последнем отчетном периоде (при покупке которых суммы НДС были включены в налоговый кредит). Также предприятие могут лишить свидетельства плательщика НДС без его ведома, а бухгалтерия компании, не зная об этом, будет продолжать осуществлять продажи, выписывая своим контрагентам налоговые накладные, которые не предоставляют право на налоговый кредит по НДС.

Основания для отмены регистрации плательщика НДС четко определены НК Украины, а порядок ее проведения определен Положением, утвержденным приказом Государственной налоговой службы Украины (ГНС) № 978 от 22 декабря 2010 года, регистрация в Минюсте № 1400/18695. Аннулирование по любым другим основаниям, кроме тех, что указаны в законе, и в нарушение порядка, предусмот­ренного Положением, является неправомерным.

За помощью в нашу адвокатскую компанию чаще всего обращаются налогоплательщики, которым органы ГНС отменили регистрацию без наличия каких-либо законных оснований, используя подпункт «ж» пункта 184.1 статьи 184 НК, согласно которому регистрация аннулируется в случае, если в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей имеется запись об отсутствии юридического лица или физического лица по его местонахождению (местожительству) или запись об отсутствии подтверждения сведений о юридическом лице. Именно такая причина для лишения свидетельства плательщика НДС послужила основанием для написания искового заявления.

Анализ практики нашей адвокатской компании по спорам, связанным с аннулированием регистрации плательщика НДС, показал, что суд в данном случае является эффективным способом защиты нарушенного права.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 34 (713) от 23/08/11 Текущий номер

Телекоммуникации

№ 34 (713)
Отрасли практики

Достучаться до верхов

Отрасли практики

Государственное вНЕДРение

Судебная практика

Не все позволено «Монарху»

Судебная практика

Ставка на опережение

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА