Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:24

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 32 (711) Жилищное правоот 09/08/11 (Документы и аналитика)

Мировое соглашение в суде

 

МИРОВА УГОДА

м. Київ

«30» квітня 2011 року

ТОВ «Орбіта» (Позивач), місцезнаходження: м. Київ, і.к.: 26002600, в особі Іванова Івана Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ «Планета» (Відповідач), місцезнаходження: м. Київ, і.к.: 2100210021, в особі Петрова Петра Петровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які є сторонами у справі № 26-05 Господарського суду м. Києва за позовом ТОВ «Орбіта» до ТОВ «Планета» про стягнення 50 тис. грн (Сторони), з метою врегулювання спору на підставі статті 78 Господарського процесуального кодексу України уклали цю мирову угоду (Угода) про таке:

1. Відповідач частково визнає позов у справі № 26-05, а саме — на суму 50 тис грн, з яких: 48 тис. грн — сума основного боргу за договором підряду № 33 від 1 січня 2011 року, 2 тис. грн — штрафні санкції за договором підряду № 33 від 1 січня 2011 ­року.

2. Відповідач визнає, що станом на день укладення Угоди в нього існує зазначена в пункті 1 цієї Угоди заборгованість перед Позивачем за договором підряду № 33 від 1 січня 2011 року в сумі 50 тис. грн, яку Відповідач зобов’язується погасити в установленому Угодою порядку й у визначений Угодою строк.

3. Відповідач зобов’язується сплатити заборгованість у сумі 50 тис. грн шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Позивача № 26051985060522 у такому порядку й у такі строки:

— суму розміром 10 тис. грн до 1 червня 2011 року;

— суму розміром 10 тис. грн до 1 липня 2011 року;

— суму розміром 10 тис. грн до 1 серпня 2011 року;

— суму розміром 10 тис. грн до 1 вересня 2011 року;

— суму розміром 10 тис. грн до 1 жовтня 2011 року.

4. Цією Угодою сторони у справі № 26-05 дійшли згоди стосовно розподілу судових витрат й узгодили, що сплачене державне мито розміром 100 грн та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу розміром 1 грн покладаються на Відповідача.

5. Сторони узгодили, що Відповідач не має жодних претензій до Позивача щодо якості та строків виконаних згідно з договором підрядних робіт.

6. Сторони погоджуються з тим, що відповідно до даної Угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання будь-яких зустрічних претензій, не мають і не матимуть одна до одної жодних інших майнових/немайнових претензій щодо виконання умов договору.

7. Сторони визнають, що з урахуванням положень цієї Угоди та норм договорів і документів, на які в Угоді є посилання, існують належні підстави для визначення зобов’язань сторін.

8. Сторони мають належне уявлення про сутність цієї Угоди й усіх її елементів.

9. Сторони підтверджують, що дана Угода стосується лише прав та обов’язків Позивача й Відповідача щодо предмету позову у справі № 26-05.

10. Сторони підтверджують, що ані в процесі укладення цієї Угоди, ані в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

11. Сторони добровільно відмовляються від подальшого розгляду справи № 26-05 та погоджуються на припинення провадження у справі.

12. Сторонам зрозумілі наслідки укладення Угоди.

13. У випадку невиконання та/або прострочення виконання Відповідачем умов цієї Угоди Позивач має право передати ухвалу про затвердження мирової угоди на примусове виконання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14. Одностороння відмова від цієї Угоди не допускається.

15. Сторони зобов’язуються подати відповідні заяви до Господарського суду м. Києва.

16. Угоду укладено в трьох примірниках — по одному для кожної зі сторін та один для Господарського суду м. Києва.

17. Угода набирає чинності з часу затвердження її Господарським судом.

Позивач __________ ТОВ «Орбіта» Відповідач_________ ТОВ «Планета»


Комментарий эксперта

Юлиана МАЛЕЕВА,
адвокат, юрист LCF Law Group

По своей природе мировое соглашение, в том числе и в хозяйственном процессе, — это ряд взаимных уступок, на которые идут стороны судебного спора в целях прекращения рассмотрения дела судом. В данном случае предполагается последующее добровольное исполнение сторонами взятых на себя по такому соглашению обязательств. Заключение мирового соглашения является результатом достижения определенных договоренностей сторонами судебного спора относительно предмета спора и позволяет им избежать дальнейших временных и материальных затрат, связанных с рассмотрением дела в суде, а также принудительным исполнением судебного решения. Мировое соглашение утверждается судом, который рассматривает соответствующее судебное дело, в связи с чем оно должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

Принимая во внимание ряд требований, установленных законодательством к форме и содержанию мирового соглашения, при его заключении в хозяйственном процессе необходимо учитывать следующее:

1. Условия мирового соглашения должны быть изложены четко и однозначно, дабы не возникало неясности и споров относительно его содержания во время исполнения.

2. Мировое соглашение может включать определенные уступки, например уменьшение исковых требований или частичное признание иска.

3. Представитель любой из сторон вправе заключить мировое соглашение от имени стороны только в случае, если соответствующие полномочия прямо преду­смотрены в доверенности.

4. Хозяйственный суд не утверждает мировое соглашение, если оно не соответствует требованиям закона либо по своему содержанию явно не может быть исполнено в соответствии с его условиями, либо окончательно не разрешает спор или может привести к возникновению нового спора.

5. Мировое соглашение не должно решать вопросы прав и обязанностей сторон, которые могут возникнуть в будущем.

6. Мировое соглашение не может касаться прав и обязанностей юридических или физических лиц, которые не принимают участия в деле, в том числе если такие лица принимают участие в деле, но не являются сторонами мирового соглашения.

7. Заключение мирового соглашения невозможно и в тех случаях, когда те или иные отношения императивно урегулированы законом и не могут изменяться по волеизъявлению сторон.

8. В мировом соглашении целесо­образно решить вопрос о распределении судебных издержек (в частности, расходов на уплату госпошлины и на информационно-техническое обеспечение судебного процесса), закрепив порядок распределения в соответствующем пункте соглашения.

9. Последствием утверждения судом мирового соглашения является прекращение производства по делу, т.е. повторное обращение в хозяйственный суд по спору между теми же сторонами с тем же предметом и на тех же основаниях не допускается.

Принимая во внимание тот факт, что в соответствии со статьями 78, 80 Хозяйственного процессуального кодекса Украины при утверждении судами мирового соглашения производство по делу прекращается и его участники в дальнейшем не могут обратиться в суд для разрешения спора с тем же предметом и на тех же основаниях, сторонам необходимо с должной ответственностью отнестись к составлению мирового соглашения, в частности включить в данное соглашение все условия, которые максимально защитят интересы соответствующей стороны такого соглашения.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 32 (711) от 09/08/11 Текущий номер

Жилищное право

№ 32 (711)
Документы и аналитика

Мое авто — мое государство

Отрасли практики

В поисках арбитражной оговорки

Судебная практика

Борьба за рингом

Частная практика

ISO неплохо смотрится

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА