Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 17:54

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 21 (700) Слияния и поглощенияот 24/05/11 (Документы и аналитика)

Об отмене налогового залога

 

19 травня 2011 року
Господарський суд Київської області,
вул. Петлюри, 16, м. Київ, 01032

Суддя Петренко О.В.

У справі № 02001

Арбітражний керуючий: Савченко С.М.,
вул. Саксаганського, 100, оф. 3, м. Київ, 01032

Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт»,
вул. Сонячна, 6, м. Васильків, Київська область, 08600,
код ЄДРПОУ 32456734

Кредитори: Васильківська об’єднана
державна податкова інспекція в Київській області,
вул. Грушевського, 17а, м. Васильків, Київська обл., 08600;
товариство з обмеженою відповідальністю «Проект»,
вул. Сагайдачного, 8, м. Київ, 04176

Заява

про скасування податкової застави

11 січня 2011 року ухвалою Господарського суду Київської області відкрито провадження у справі № Б02001 про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю «Контракт» (Боржник/ТОВ «Контракт»).

Зазначеною ухвалою було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

21 квітня 2011 року постановою Господарського суду Київської області Боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Савченка Сергія Михайловича.

Згодом, як стало відомо арбітражному керуючому Савченку Сергію Михайловичу, Васильківська об’єднана державна податкова інспекція в Київській області відповідно до заяви б/н від 11 квітня 2011 року на підставі пункту 89.2 статті 89 Податкового кодексу України зареєструвала податкову заставу, що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 26515233 від 25 квітня 2011 року.

Згідно з підпунктом 14.1.155 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податкова застава — спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Згідно з підпунктом 93.1.3 пункту 93.1 статті 93 Податкового кодексу України, активи платника податків звільняються з податкової застави з дня прийняття окремого рішення судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, для недопущення затягування процедури ліквідації Боржника, керуючись статтею 22 Господарського процесуального кодексу України, статтями 31, 23, 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтею 93 Податкового кодексу України,

ПРОШУ:

Прийняти окреме рішення про звільнення активів товариства з обмеженою відповідальністю «Контракт» (вул. Сонячна, 6, м. Васильків, Київська область, 08600, код ЄДРПОУ 32456734) з податкової застави.

Додатки:

— копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 26515233 від 25 квітня 2011 року;

— докази направлення копії заяви іншим учасникам процесу.

Арбітражний керуючий С.М. Савченко


Комментарий эксперта

Елена ХАВИНА,
юрист ЮФ «Центр правового консалтинга»

Понятие налогового залога определено в Налоговом кодексе Украины. В соответствии с пунктом 14.1.155 части 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины налоговый залог — это способ обеспечения уплаты налогоплательщиком денежного обязательства и пени, не уплаченных таким плательщиком в срок, определенный данным Кодексом. Налоговый залог возникает на основаниях, установленных данным Кодексом. В случае неисполнения налогоплательщиком денежного обязательства, обес­печенного налоговым залогом, орган взыскания, определенный данным Кодексом, обращает взыскание на имущество такого плательщика, являющееся предметом залога.

Из содержания представленного заявления следует, что постановлением Хозяйственного суда Киевской области ООО «Контракт» было признано банкротом, открыта ликвидационная процедура, назначен арбитражный управляющий.

При этом в соответствии с пунк­том 89.2 статьи 89 Налогового кодекса Украины государственной налоговой инспекцией в отношении имущества должника был зарегистрирован налоговый залог.

Обращаясь с заявлением о прекращении налогового залога, арбитражный управляющий обосновывает эту необходимость нормами Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Как следует из содержания заявления, судом в порядке статьи 12 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» одновременно с открытием производства по делу о банкротстве должника был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В соответствии с абзацем 4 пунк­та 4 статьи 12 Закона в течение действия моратория на удовлетворение требований кредиторов не начисляется неустойка (штраф, пеня), не применяются иные санкции за невыполнение либо ненадлежащее выполнение денежных обязательств и обязательств по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, налогов и сборов (обязательных платежей).

При этом в соответствии с предписаниями абзаца 6 части 1 статьи 23 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» со дня вынесения хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращается арест, наложенный на имущество должника, признанного банкротом, или иные ограничения распоряжения имуществом такого должника. Наложение новых арестов либо ограничений распоряжения имуществом банкрота не допускается.

Согласно подпункту 93.1.3 пунк­та 93.1 статьи 93 Налогового кодекса Укра­ины, имущество налогоплательщика освобождается из-под налогового залога со дня принятия соответствующего решения в рамках процедур, определенных законодательством по вопросам банкротства.

Исходя из вышеизложенного, по моему мнению, заявление арбитражного управляющего о прекращении налогового залога обоснованно и подлежит удовлетворению хозяйственным судом в полном объеме.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 21 (700) от 24/05/11 Текущий номер

Слияния и поглощения

№ 21 (700)
Государство и юристы

Публико облико морале

Документы и аналитика

О наследовании вклада в банке

Судебная практика

Хозсуд как толкователь

Тема номера:

Концентрация бюрократизма

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА