Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 09:51

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 3 (682) Интеллектуальная собственностьот 18/01/11 (Документы и аналитика)

Доверенность юрисконсульту

 

ДОВІРЕНІСТЬ

м. ______________

«___» ______ 20__ року

_______ акціонерне товариство «______________» (місцезнаходження: ________________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________) (надалі — «Товариство»), в особі Голови Правління __________________, діючого на підставі Статуту, цією довіреністю уповноважує ____________________, що мешкає за адресою _________________, паспорт серії ___ № _________, виданий ______________ «___» _________ _____ року, при проведенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства «___» _______ 20__ р. (надалі — «Збори») надавати організаційну та консультаційну допомогу учасникам Зборів, іншим особам, присутнім на Зборах, щодо проведення Зборів, реєстрації акціонерів, голосування та інших питань, пов’язаних із Зборами, для чого ___________ надаються наступні повноваження:

— представляти інтереси Товариства під час проведення Зборів;

— сприяти органам та комісіям Зборів (реєстраційній, мандатній та лічильній) і їхнім членам у здійсненні їхніх функцій, завдань та повноважень;

— надавати консультаційну та організаційну підтримку у проведенні Зборів учасникам Товариства, органам, комісіям Зборів та іншим особам;

— подавати Зборам заяви, вимоги, пропозиції, зауваження в інтересах Товариства;

— виступати з правовою оцінкою порядку проведення Зборів;

— у разі необхідності складати для роботи Зборів документи;

— брати участь в обговоренні всіх питань, що виникають у ході проведення Зборів, виступати, дебатувати по питаннях порядку денного;

— контролювати дотримання законодавства при проведенні Зборів та висловлювати думку щодо усунення можливих порушень при проведенні Зборів;

— підписуватись від імені Товариства, а також засвідчувати своїм підписом вірність копій документів;

— здійснювати інші необхідні дії для забезпечення проведення Зборів, реєстрації учасників Зборів, наявності кворуму та оформлення результатів голосування на Зборах.

Ця довіреність видана без права передоручення та дійсна до «__» _____ 20__р. включно.

Голова Правління ___________ /_____________/

М.П.


Комментарий эксперта

Ольга ПРОСЯНЮК,
партнер, директор судебного департамента АО «АФ «АКТИО»

Подготовка, а также проведение общего собрания акционеров — всегда сложная и затратная процедура, требующая привлечения квалифицированных специалистов в области права. Необходимость в наличии лица, компетентного дать правовую оценку правильности проведения общего собрания акционеров, обусловлена возможными жалобами или нарушениями законодательства со стороны присутствующих на общем собрании лиц. При этом необходимо определиться, в каком качестве будет выступать человек, предоставляющий правовую помощь в процессе проведения такого мероприятия. Так, юрист может присутствовать на собрании как представитель одного из акционеров общества, и в таком случае его полномочия на участие в собрании должны подтверждаться соответствующим документом — доверенностью.

В то же время вполне возможна ситуация, при которой лицо выступает представителем не отдельного акционера, а непосредственно акционерного общества, и тогда возникает потребность в надлежащем оформлении документа, удостоверяющего полномочия юрис­консульта действовать от имени юридического лица, где непосредственно проводится собрание. Безусловно, по доверенности, выданной самим акционерным обществом, у юрисконсульта не будет права голосовать либо председательствовать на общем собрании. Однако наличие довереннос­ти, выданной акционерным обществом, может служить для поверенного основанием, чтобы на законных основаниях присутствовать на общем собрании и исполнять возложенные на него по гражданско-правовому либо трудовому договору функции правового консалтинга и аудита, в том числе в части представительства перед третьими лицами. Вашему вниманию предлагается следующий возможный вариант оформления такой доверенности от имени акционерного общества.


Цивільний кодекс України

Стаття 244. Представництво за довіреністю

1. Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

2. Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи.

3. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Стаття 246. Довіреність юридичної особи

1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА