Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 09:25

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 1 (680) Земельное правоот 04/01/11 (Документы и аналитика)

Договор земельного сервитута

 

ДОГОВІР
особистого земельного сервітуту

м. Київ

1 грудня 2010 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Власник землі» (Розпорядник), в особі директора Перерепенко І.І., який діє на підставі Статуту, та Довгочхун І.Н. (Сервітуарій), з другого боку, уклали цей договір особистого сервітуту для (Договір) про нижченаведене.

1. Визначення понять

1.1. Особистий земельний сервітут — право Сервітуарія на обмежене платне користування земельною ділянкою, що належить Розпоряднику для проходу або проїзду на велосипеді, яке виникає на підстави цього Договору.

2. Предмет і об’єкт договору

2.1. Розпорядник встановлює на користь Сервітуарія особистий земельний сервітут щодо земельної ділянки, яка належить Розпоряднику на праві власності, а Сервітуарій сплачує на користь Розпорядника плату за таке обмежене користування.

2.2 Особистий земельний сервітут встановлюється щодо земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гришка, 3, загальною площею 400 м2, кадастровий номер 8000000000:82:026:0036 (земельна ділянка).

2.3. Підставою для встановлення особистого земельного сервітуту є:

2.3.1. Державний акт на право приватної власності серія АА № 123456.

2.3.2. Довідка (Витяг) про наявні обмеження та обтяження щодо земельної ділянки, видана Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) № 777 від 1 жовтня 2010 року.

2.4. Земельна ділянка, щодо якої встановлено земельний сервітут, обов’язковому страхуванню не підлягає.

2.5. Сервітуарій може провести добровільне страхування земельної ділянки. Вигодонабувачем за таким договором страхування має бути визначений Розпорядник.

2.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження земельної ділянки, яка є об’єктом цього договору, чи її частини несе Сервітуарій.

3. Плата за встановлення особистого земельного сервітуту

3.1. Плата за встановлення особистого земельного сервітуту (плата) встановлюється у грошовій формі.

3.2. Розмір плати становить 1000 (одна тисяча) грн.

3.3. Плата підлягає щомісячній індексації, з урахуванням індексу інфляції.

3.4. Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього Договору у порядку та у випадках, передбачених законодавством України.

3.5. Плата вноситься Сервітуарієм незалежно від результатів діяльності Сервітуарія у розмірі плати, яка розраховується в порядку, передбаченому цим Договором.

3.6. Плата вноситься Сервітуарієм щомісячно.

3.7. Плата вноситься Сервітуарієм шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Розпорядника.

3.8. За неповний календарний місяць плата сплачується за дні фактичного користування правом особистого земельного сервітуту, із розрахунку тривалості місяця у 30 днів.

3.9. Розмір плати підлягає зміні у разі:

3.9.1. Зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

3.9.2. Погіршення стану земельної ділянки не з вини Сервітуарія, що підтверджено документами.

3.9.3. В інших випадках, передбачених законом.

3.10. Зміна банківських реквізитів Розпорядника може здійснюватися останнім в односторонньому порядку і не потребує внесення змін до цього Договору.

4. Умови встановленя особистого земельного сервітуту

4.1. Право особистого земельного сервітуту встановлюється для Сервітуарія для проходу або проїзду на велосипеді.

4.2. Земельна ділянка, щодо якої встановлено особистий земельний сервітут, за основним цільовим призначенням відноситься до земель промисловості.

4.3. Цей Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою, та не дає Сервітуарію право на використання земельної ділянки, окрім права особистого земельного сервітуту.

4.4. Способом обтяження земельної ділянки є встановлене на підставі цього Договору право Сервітуарія на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою для проходу або проїзду на велосипеді.

4.5. Межі поширення права особистого земельного сервітуту встановлені в землевпорядній документації.

4.6. Сервітуарію на підставі цього Договору надаються наступні обмежені права щодо земельної ділянки:

4.6.1. Право проходу через земельну ділянку.

4.6.2. Право проїзду на велосипеді через земельну ділянку.

4.6.3. Право зберігання межових знаків.

4.7. Встановлений цим Договором особистий земельний сервітут не позбавляє Розпорядника прав володіння, користування або розпорядження земельною ділянкою.

4.8. Під час обмеженого користування Сервітуарій зобов’язаний забезпечити збереження стану земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

4.9. Фактичне користування правом особистого земельного сервітуту розпочинається з дня складення та підписання акту.

5. Строк дії договору

5.1. Цей Договір набуває чинності після підписання його Сторонами та його державної реєстрації.

5.2. Строк дії цього Договору становить 5 років.

5.3. Договір припиняється:

5.3.1. При закінченні строку його дії.

5.3.2. У випадку взаємної згоди Сторін.

5.3.3. За вимогою однією із сторін у випадку невиконання іншою стороною обов’язків, передбачених Договором.

5.3.4. В інших випадках, передбачених законодавством.

5.4. У випадку розірвання, припинення, визнання недійсним цього Договору не припиняються і залишаються в силі ті умови та положення Договору, які стосуються наслідків його розірвання, припинення, визнання недійсним; припинення використання земельної ділянки для проходу або проїзду на велосипеді; сплати сум заборгованостей, штрафів, збитків, які мали місце під час дії Договору.

5.5. Строк дії цього Договору може бути продовжено, виключно шляхом підписання додаткової угоди в порядку, передбаченому цим Договором.

5.6. Не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії Договору Сервітуарій повинен письмово повідомити Розпорядника про намір продовжити його дію.

5.7. Після закінчення строку, на який було укладено Договір, Сервітуарій, що належно виконував обов’язки відповідно до умов Договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення Договору.

6. права та обов’язки сторін

6.1. Розпорядник має право:

6.1.1. Вимагати від Сервітуарія використання особистого земельного сервітуту, встановленого цим Договором, виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

6.1.2. Вимагати від Сервітуарія своєчасного внесення плати за встановлення особистого земельного сервітуту та сплати інших грошових зобов’язань Сервітуарія, що випливають з цього Договору.

6.1.3. Вимагати від Сервітуарія дотримання екологічної безпеки землекористування та додержання державних стандартів, норм і правил.

6.1.4. Здійснювати перевірки дотримання Сервітуарієм умов Договору.

6.1.5. У разі порушення Сервітуарієм умов Договору достроково розірвати (припинити) Договір в порядку, визначеному чинним законодавством України або цим Договором.

6.1.6. Змінювати розмір плати у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Розпорядник зобов’язаний:

6.2.1. Не перешкоджати Сервітуарію використовувати встановлений цим Договором особистий земельний сервітут для проходу або проїзду на велосипеді.

6.3. Сервітуарій має право:

6.3.1. Користуватися обмеженими правами на земельну ділянку, передбаченими цим Договором, для проходу або проїзду на велосипеді, за умови дотримання умов цього Договору.

6.3.2. Після закінчення строку дії Договору звернутися до Розпорядника з клопотанням щодо продовження строку дії цього Договору.

6.3.3. По відношенню до інших осіб пріоритетне право, після закінчення строку дії цього Договору, на його подовження, та встановлення особистого земельного сервітуту на земельну ділянку, у випадку відсутності порушень цього Договору та належного виконання його умов.

6.4. Сервітуарій зобов’язаний:

6.4.1. Дотримуватися умов цього Договору.

6.4.2. Використовувати встановлений особистий земельний сервітут виключно з метою, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

6.4.3. Своєчасно вносити плату за встановлення особистого земельного сервітуту.

6.4.4. В порядку, визначеному Договором, самостійно обраховувати та сплачувати розмір плати за встановлення особистого земельного сервітуту, а також самостійно обраховувати та сплачувати штрафні санкції (пеню) у випадку порушення строків виконання грошових зобов’язань за цим Договором.

6.4.5. Не передавати у будь-який спосіб права за Договором третім особам.

6.4.6. Дотримуватися норм і правил екологічної безпеки під час експлуатації земельної ділянки.

6.4.7. Дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

6.4.8. У разі зміни банківських реквізитів, юридичної адреси, назви, організаційно-правової форми тощо, у десятиденний строк з моменту настання таких змін письмово повідомити про це Розпорядника.

6.4.9. Провести державну реєстрацію цього Договору в порядку, передбаченому законодавством.

6.5. Інші права та обов’язки Сторін визначаються відповідно до чинного законодавства.

7. умови повернення земельної ділянки

7.1. Після припинення Договору Сервітуарій припиняє використовувати земельну ділянку для проходу або проїзду на велосипеді.

7.2. У випадку припинення використання земельної ділянки для проходу або проїзду на велосипеді після припинення Договору, підписання будь-яких документів щодо такого припинення є необов’язковим.

7.3. Після припинення Договору припинити користуватися земельною ділянкою.

7.4. У випадку якщо після припинення Договору Сервітуарій продовжує використовувати земельну ділянку для проходу або проїзду на велосипеді, Розпорядник може направити Сервітуарію повідомлення про припинення використання земельної ділянки для проходу або проїзду на велосипеді.

7.5. Будь-яке використання Сервітуарієм земельної ділянки для проходу або проїзду на велосипеді після припинення Договору не допускається та вважається порушенням прав Розпорядника.

7.6. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Сервітуарієм, відшкодуванню не підлягають.

8. відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні збитки.

8.2. Сервітуарій має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Розпорядником зобов’язань, передбачених цим Договором.

8.3. Розпорядник у разі погіршення корисних властивостей земельної ділянки, пов’язаних зі зміною її стану через діяльність Сервітуарія, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному Сторонами. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір вирішується в судовому порядку.

8.4. Збитками вважаються фактичні втрати, яких Сервітуарій зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Розпорядником, а також витрати, які Сервітуарій здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права. Розмір фактичних витрат Сервітуарія визначається на підставі документально підтверджених даних.

8.5. У разі невнесення плати за встановлення особистого земельного сервітуту відповідно до цього Договору протягом більше п’яти місяців, Розпорядник має право припинити цей Договір.

8.6. У випадку прострочення внесення плати за встановлення особистого земельного сервітуту відповідно до цього Договору, Сервітуарій сплачує на користь Розпорядника пеню за кожний календарний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення боргу або на день його повного погашення, і застосовується та величина ставки, яка є більшою.

8.7. Сплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання покладених на них зобов’язань та усунення виявлених порушень.

8.8. У випадку використання Сервітуарієм земельної ділянки для проходу або проїзду на велосипеді після припинення Договору, останній сплачує на користь Розпорядника штраф у розмірі 5000 (п’яти тисяч) грн за кожний випадок порушення.

8.9. Сторони погоджуються, що спірні питання, які виникають з цього Договору, мають вирішуватися шляхом переговорів або в судовому порядку.

9. форс-мажорні обставини

9.1. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

9.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо це невиконання пов’язане з обставинами, які виникли після укладення Договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторона не змогла ні передбачити, ні попередити вжитими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), що призвело до неможливості виконання цього Договору. Доказом форс-мажорних обставин є відповідна довідка, видана уповноваженими на те органами.

10. зміна умов договору

10.1. Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди.

11. Прикінцеві положення

11.1. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Розпорядника, другий — у Сервітуарія, третій — в органі, що проводить реєстрацію.

11.2. Усі витрати щодо оформлення та державної реєстрації цього договору несе Сервітуарій.

12. Додатки

12.1. Невід’ємними частинами Договору є:

12.1.1. Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених і зареєстрованих у відповідному порядку земельних сервітутів.

12.1.2. Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

12.1.3. Довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

12.1.4. Державний акт на право приватної власності серія АА № 123456.

12.1.5. Довідка (Витяг) про наявні обмеження та обтяження щодо земельної ділянки, видана Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) № 777 від 1 жовтня 2010 року.

12.1.6. Акт встановлення особистого земельного сервітуту.

розпорядник

Товариство з обмеженою відповідальністю «Власник землі»,
код ЄДРПОУ: 12345678,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Боровського, 17,
р/р 321321321321321 у відкритій Печерській філії,
АБ «Хрещатик», МФО 123456
Директор _____________________

сервітуарій

Громадянин України Довгочхун Іван Никифорович,
паспорт серія АА № 123456, виданий Печерським РВ ПМУ
УМВС України в м. Києві,
проживає: м. Київ, вул. Хрещатик, 1, кв. 1,
ідентифікаційний номер 1234567891
_______________________________

 

Комментарий эксперта

Дмитрий ОВСИЙ,
юрист, г. Киев

В процессе заключения договора личного земельного сервитута следует соблюсти несколько существенных аспектов.

Так как право использования земельного участка будет ограничено, важно четко и точно определить тот объем прав, которыми будет владеть сервитуарий в отношении земельного участка. Этот объем прав и будет составлять предмет договора.

Кроме регулирования предмета, договор личного земельного сервитута должен содержать:

— описание местоположения с определением границ распространения права земельного сервитута на плане (схеме);

— данные о земельном участке, на котором устанавливается земельный сервитут, в том числе площадь земельного участка, на который распространяется действие земельного сервитута;

— кадастровый номер земельного участка, относительно которого устанавливается земельный сервитут (при наличии);

— срок действия договора земельного сервитута;

— плата за земельный сервитут.

Право ограниченного пользования может быть установлено в отношении части земельного участка. В таком случае целесообразно провести ряд дополнительных действий.

Границы земельного участка, в отношении которого планируется установить сервитут, следует установить в натуре (на местности).

Для этого, согласно Закону Украины «О землеустройстве», нужно разработать землеустроительную документацию — техническую документацию по землеустройству об установлении границ земельного участка в натуре (на местности). Межевые знаки, которые определяют границы права ­ограниченного пользования (сервитута), передаются по акту на сохранение собственнику земли и сервитуарию.

Отдельно следует подчеркнуть необходимость регистрации договора личного земельного сервитута. Согласно статье 4 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», обязательной государственной регистрации подлежат вещные права и обременения на недвижимое имущество, находящееся на территории Украины, в том числе право пользования (сервитут). Таким образом, право личного земельного сервитута подлежит обязательной регистрации.

Обязанностью регистрации не следует пренебрегать. В противном случае договор будет считаться незаключенным.

До 1 января 2012 года государственная регистрация права пользования (сервитут) земельными участками проводится территориальными органами земельных ресурсов. Однако в данный момент отсутствует четкий порядок такой регистрации. Поэтому для установления алгоритма регистрации можно обратиться за разъяснением в органы регистрации.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 1 (680) от 04/01/11 Текущий номер

Земельное право

№ 1 (680)
Государство и юристы

Новым процессам нужна кодификация

Документы и аналитика

Непростое превращение АО в ООО

Документы и аналитика

Возмещение НДС: как было, что ждет

Документы и аналитика

Договор земельного сервитута

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА