Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:40

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 39 (666) Общественные организации юристовот 28/09/10 (Документы и аналитика)

О предоставлении правовой помощи

 

Угода
про надання правової допомоги

м. Київ

«____»___________201__ року

 

Адвокат_______________________________________________________, який діє на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №_________, виданого Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, згідно з рішенням від «____»_____________ ____________р. №_____________, з однієї сторони, та ________________________________________

в подальшому Клієнт, з іншої сторони, при спільному згадуванні у тексті — «Сторони», уклали цю угоду про таке:

1. Адвокат приймає на себе зобов’язання надати правову допомогу Клієнту з наступних правових питань та у таких обсягах:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

у тому числі здійснювати захист інтересів Клієнта як його представник.

2. Клієнт надає Адвокату право: бути представником Клієнта у судових органах України будь-якої ланки з усіма необхідними для того повноваженнями, які надано законом позивачеві/відповідачу/третій особі/заявнику/зацікавленій особі, з питань, пов’язаних із захистом прав, у тому числі право: пред’явити від імені Клієнта та у його інтересах відповідний позов (позови); брати участь у судових засіданнях; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення у судах, які розглядають справу Клієнта; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати повністю або частково позови; змінювати підстави або предмет позовів; зменшувати або збільшувати предмет та/або вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; передавати справу на розгляд третейського суду; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду та користуватись іншими процесуальними правами, що передбачені законом; отримувати рішення (ухвали, постанови) суду (їх завірені у встановленому порядку копії); подавати виконавчі документи до стягнення, а також отримувати, підписувати та подавати від імені Клієнта та у його інтересах усі необхідні документи (серед іншого, але не виключно, заяви, заперечення, замовлення, клопотання, скарги, у тому числі апеляційну та касаційну, доповнення до них, додаткові документи тощо); представляти інтереси Клієнта усіма законними способами у судових органах та перед іншими органами, діяльність яких пов’язана із вирішенням питань, передбачених Угодою; ознайомлюватися з матеріалами справи та з матеріалами виконавчого провадження — при реалізації виконавчого документа; отримувати належне Клієнтові майно та грошові суми; робити виписки та копії з документів, що є в матеріалах справи та порушувати питання про їх засвідчення у встановленому для того порядку; заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством України; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; замовляти проведення експертизи; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникнуть у ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуальним законодавством, та при здійсненні виконавчого провадження; заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників процесу та/або виконавчого провадження; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції; апелювати до вищої судової інстанції; оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб (у тому числі виконавчих органів) у встановленому законодавством позасудовому порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством, сплачувати державне мито, обов’язкові збори та інші необхідні платежі; вчиняти всі інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень та які, на думку представника, будуть доцільними для правильного і ефективного виконання зобов’язань, передбачених цією Угодою.*

3. Визначений цією Угодою обсяг правової допомоги може бути змінений (збільшений/зменшений) виключно за згодою Сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди.

У випадку, коли обсяг правової допомоги, узгоджений Сторонами в пункті 1 чинної Угоди, не включає в себе представництво в суді/на досудовому слідстві, Сторони повинні укласти окрему угоду про таке представництво.

4. За надання правової допомоги Клієнт сплачує Адвокату гонорар у розмірі:

________________________________________________________________гривень

у такі строки:

___________________________________грн «______»__________________201__р.

___________________________________грн «______»__________________201__р.

___________________________________грн «______»__________________201__р.

___________________________________грн «______»__________________201__р.

За результатами розгляду справи додаткова винагорода Адвоката становить ________________________________________ відсотків присудженої/відсудженої на користь Клієнта суми.

5. У випадку, якщо для надання правової допомоги необхідно здійснювати виїзд за межі м. Києва, Клієнт має сплатити кошти для відрядження Адвоката у місце надання правової допомоги не пізніше ніж за 3 доби до такого відрядження.

6. Передбачувані витрати Адвоката у зв’язку із наданням правової допомоги за Угодою (такі як, але не виключно: отримання документів, збирання доказів, залучення висновків спеціалістів, технічне забезпечення та інші) становитимуть: ____________________________________________________ грн та сплачуються Клієнтом Адвокату понад узгоджену суму гонорару/відшкодовуються за рахунок сум, сплачених Клієнтом як гонорар.

7. Сплата гонорару/витрат провадиться Клієнтом шляхом внесення грошових коштів на банків­ський рахунок та/або оприбутковуються Адвокатом.**

8. У випадку несплати Клієнтом грошових коштів у визначеному розмірі та у встановлені строки Угода вважається неукладеною та не створює для Сторін відповідних прав та обов’язків.

9. Клієнт має право у будь-який час відмовитися від правової допомоги Адвоката за чинною Угодою та припинити її дію, попередивши про це іншу Сторону не пізніше як за 5 робочих днів письмовим повідомленням.

10. Адвокат має право відмовитися від надання правової допомоги Клієнту у випадках:

10.1. Якщо Клієнт діє всупереч порадам Адвоката.

10.2. Якщо Клієнт використовує поради Адвоката для вчинення правопорушення.

10.3. Якщо Клієнт не виконує прийняті на себе за чинною Угодою зобов’язання, у тому числі в час­тині оплати гонорару та витрат.

11. У випадку дострокового припинення дії Угоди або припинення Угоди виконанням Адвокат зобов’язаний:

11.1. Повернути Клієнту документи, отримані від останнього або для нього у зв’язку із наданням правової допомоги, крім тих, які були залучені Адвокатом до матеріалів справ у суді, органах досудового слідства, прокуратури або при надісланні скарг/заяв/звернень до інших установ;

11.2. Повідомити про хід виконання доручення, результати та наслідки припинення Угоди.

12. Сторони узгодили, що при достроковому припиненні цієї Угоди та вирішенні можливого питання про часткове повернення сплаченого Клієнтом Адвокату гонорару, обов’язковому врахуванню підлягають витрати Адвоката, а також гонорар за фактично надану правову допомогу, інші питання щодо взаєморозрахунків Сторін вирішуються останніми відповідно до чинного законодавства.

13. Угода укладена Сторонами у двох автентичних примірниках — по одному для кожної зі Сторін, на термін до виконання прийнятих на себе Сторонами зобов’язань, крім випадків її дострокового припинення за згодою Сторін, за ініціативою однієї Сторони або внаслідок обставин непереборної сили.

14. Зміст цієї Угоди є предметом адвокатської таємниці, за виключенням повноважень, наданих Адвокату Клієнтом для виконання доручення. Повноваження Адвоката щодо захисту/представництва інтересів Клієнта перед особами, які не є сторонами цієї Угоди, підтверджуються ордером та витягом з Угоди.

Адвокат (підпис)

Клієнт (підпис)

* Сторони можуть визначити інший обсяг повноважень Адвоката.

** Відмітка про сплату грошових коштів Клієнтом може бути зроблена Сторонами безпосередньо на обох примірниках Угоди або шляхом видачі Адвокатом Клієнту окремого документа.

У випадку надання Адвокатом правової допомоги Клієнту на безоплатній основі, зазначене обумовлюється в Угоді.


Угода
про надання правової допомоги

(витяг)

м. Київ

«____»___________201__ року

Адвокат_______________________________________________________, який діє на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №_________, виданого Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, згідно з рішенням від «____»_____________ ____________ р. №_____________ , з однієї сторони, та _______________________________________

в подальшому Клієнт, з іншої сторони, при спільному згадуванні у тексті — «Сторони», уклали цю угоду про наступне:

1. Адвокат приймає на себе зобов’язання надати правову допомогу Клієнту з наступних правових питань та у таких обсягах:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(суть доручення, із зазначенням установ та інстанцій у межах, необхідних для підтвердження пов­новажень), у тому числі здійснювати захист інтересів Клієнта як його представник.

2. Клієнт надає Адвокату право: бути представником Клієнта у судових органах України будь-якої ланки з усіма необхідними для того повноваженнями, які надано законом позивачеві/відповідачу/третій особі/заявнику/зацікавленій особі, з питань, пов’язаних із захистом прав, у тому числі право: пред’явити від імені Клієнта та у його інтересах відповідний позов (позови); брати участь у судових засіданнях; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення у судах, які розглядають справу Клієнта; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати повністю або частково позови; змінювати підстави або предмет позовів; зменшувати або збільшувати предмет та/або вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; передавати справу на розгляд третейського суду; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду та користуватись іншими процесуальними правами, що передбачені законом; отримувати рішення (ухвали, постанови) суду (їх завірені у встановленому порядку копії); подавати виконавчі документи до стягнення, а також отримувати, підписувати та подавати від імені Клієнта та у його інтересах усі необхідні документи (серед іншого, але не виключно, заяви, заперечення, замовлення, клопотання, скарги, у тому числі апеляційну та касаційну, доповнення до них, додаткові документи тощо; представляти інтереси Клієнта усіма законними способами у судових органах та перед іншими органами, діяльність яких пов’язана із вирішенням питань, передбачених Угодою; ознайомлюватися з матеріалами справи та з матеріалами виконавчого провадження — при реалізації виконавчого документа; отримувати належне Клієнтові майно та грошові суми; робити виписки та копії з документів, що є в матеріалах справи та порушувати питання про їх засвідчення у встановленому для того порядку; заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством України; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; замовляти проведення експертизи; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникнуть у ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуальним законодавством, та при здійсненні виконавчого провадження; заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників процесу та/або виконавчого провадження; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції; апелювати до вищої судової інстанції; оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб ( у тому числі виконавчих органів) у встановленому законодавством позасудовому порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством, сплачувати державне мито, обов’язкові збори та інші необхідні платежі; вчиняти всі інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які, на думку представника, будуть доцільними для правильного і ефективного виконання зобов’язань, передбачених цією Угодою.

…14. Зміст цієї Угоди є предметом адвокатської таємниці, за виключенням повноважень, наданих Адвокату Клієнтом для виконання доручення. Повноваження Адвоката щодо захисту/представництва інтересів Клієнта перед особами, які не є сторонами цієї Угоди, підтверджуються ордером та витягом з Угоди.

Адвокат (підпис)

Клієнт (підпис)


Комментарий эксперта

Инна РАФАЛЬСКАЯ,
адвокат, председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры г. Киева

Соглашение о предоставлении правовой помощи между адвокатом и клиентом — это основной документ, который регулирует взаимоотношения адвоката и клиента и является основанием для начала работы адвоката по делу (статья 15 Правил адвокатской этики). Чем точнее определены в соглашении права и обязанности сторон, тем меньше впоследствии возникает недоразумений, спорных моментов, а, возможно, и жалоб.

Прежде всего, необходимо точно и полно оговорить объем правовой помощи клиенту, обязательно отметить в предмете соглашения объем работы адвоката на следствии, в каждой из инстанций, количество консультаций и иные аспекты, чтобы определенный по устной договоренности и внесенный клиентом гонорар для адвоката за работу на досудебном следствии не был впоследствии расценен клиентом как оплата за ведение дела во всех инстанциях.

Рекомендуем согласовать с клиентом, если речь идет об иных, чем уголовное, делах, возможность/необходимость представительства и объем полномочий адвоката в этом случае. Напомним, что с 3 августа 2010 года представительство в процессе по устному заявлению не осуществляется, а адвокат, представляя клиента, предоставляет ордер и извлечение из соглашения об оказании правовой помощи в части полномочий. Теперь извлечение из соглашения позволяет, не нарушая положений статьи 9 Закона Украины «Об адвокатуре», надлежаще подтвердить полномочия адвоката, действующего в интересах клиента.

Напоминаем, что адвокат обязан информировать клиента о правовой позиции, возможном результате и ходе выполнения поручения (статья 21 Правил адвокатской этики). Согласование правовой позиции и желаемого результата целесообразно проводить в письменном виде за подписью клиента, это исключит в дальнейшем возможные разногласия. Такой документ необходимо хранить в адвокатском производстве. Кроме того, клиент имеет право получать от адвоката отчеты об этапах работы, а не акты выполненных работ, которые подписывают иногда адвокаты. Если адвокат и клиент подробно оговорили внесение и списание гонорара, в том числе поэтапно, отчет клиенту позволит обоснованно списать гонорар и исключить споры о размере неотработанной части гонорара в случае прекращения отношений между адвокатом и клиентом.

Определяя размер гонорара, целесо­образно выделить отдельной графой расходы, которые клиент возмещает адвокату помимо суммы гонорара: транспорт, командировки, получение выводов специалистов, проведение экспертиз и т.п., напомним, что рекомендации ГНАУ от 17 января 1994 года о порядке ведения учета доходов и затрат адвокатов продолжают действовать, а надлежащий учет правильно формирует объект налогообложения.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 39 (666) от 28/09/10 Текущий номер

Общественные организации юристов

№ 39 (666)
Государство и юристы

Двенадцать кругов…

Работа для юриста

Ярмарка тщеславия

Тема номера:

Единая адвокатура под сомнением

Тема номера:

Куда вступить, с кем объединиться

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА