Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 22:58

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 36 (663) Юридическое образованиеот 07/09/10 (Актуальный документ)

Мировое соглашение

 

Господарський суд Вінницької області,

Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця

Судді Лозовській Л.М.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф»,

вул. Шевченка, 18, м. Черкаси,

ЄДРПОУ 53222211

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «І»,

вул. Гонти, 53, м. Вінниця,

ЄДРПОУ 62333343

Справа № 32/79-10

МИРОВА УГОДА

у справі № 32/79-10 про стягнення заборгованості за поставлений товар

м. Вінниця 12 серпня 2010 року

З метою врегулювання спору у справі № 32/79-10, що знаходиться у провадженні Господарського суду Вінницької області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ф» (Позивач), в особі директора Рогози Віктора Артуровича, який діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом, до Товариства з обмеженою відповідальністю «І» (Відповідач), в особі директора Прокопчука Федора Івановича, який діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом, які надалі разом іменуються «Сторони», керуючись статтею 202 Господарського кодексу України, статтями 11, 604 Цивільного кодексу України, статтями 78, 80 Господарського процесуального кодексу України, Сторони уклали Мирову угоду про наступне.

1. Сторони підтверджують, що відповідно до пункту 1.1. Договору поставки № АА/31 від 30 грудня 2009 року (Договір) Позивач зобов’язався передати у власність Відповідача, а Відповідач прийняти та оплатити вартість товару, а саме: «Води питні» відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 код ДКПП 15.98.11.; «Напої безалкогольні» код ДКПП 15.98.12. ДСТУ 4069-2002 в асортименті, кількості та за цінами, визначеними в додатках до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

2. Відповідач підтверджує, що Позивачем дійсно був виконаний пункт 1.1 Договору, а Відповідач своїх зобов’язань щодо оплати отриманого товару у розмірі 75 000,00 (сімдесяти п’яти тисяч грн 00 коп.) грн не виконав.

3. Відповідач визнає позов у повному обсязі та бере на себе зобов’язання:

3.1. Відповідно до цієї Мирової угоди добровільно провести повний розрахунок з Позивачем за отриманий товар, передбачений Договором у розмірі 75 000,00 (сімдесяти п’яти тисяч грн 00 коп.) грн протягом 30 (тридцяти) банківських днів від дати затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом Вінницької області.

3.2. Протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів від дати затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом Вінницької області добровільно відшкодувати Позивачу витрати на сплату державного мита у розмірі 750,00 (сімсот п’ятдесяти грн 00 коп.) грн та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236,00 (двохсот тридцяти шести грн 00 коп.) грн.

4. З моменту отримання Позивачем передбачених пунктом 3 цієї Мирової угоди коштів всі зобов’язання за Договором вважаються виконаними Сторонами в повному обсязі.

5. Мирова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін та один — для Господарського суду Вінницької області.

6. У випадках, не передбачених Мировою угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Вінницької області та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією Мировою угодою.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Позивач Відповідач

Товариство з обмеженою Товариство з обмеженою

відповідальністю «Ф», відповідальністю «І»,

вул. Шевченка, 18, м. Черкаси, вул. Гонти, 53, м. Вінниця,

п/р 2361820762 в АТ «Кредобанк», п/р 2674295710 в АТ «ОТП Банк»,

МФО 204010, ЄДРПОУ 53780511 МФО 334164, ЄДРПОУ 62709143

Директор Директор

______________ В.А. Рогоза _______________ Ф.І. Прокопчук

М.П. М.П.


Комментарий эксперта

Оксана ВОЛОШЕНЮК,
юрист, ООО-предприятие «АВИС»

Мировое соглашение (МС), как институт хозяйственного процессуального права, представляет собой предусмотренный законодательством инструмент урегулирования хозяйственного спора путем взаимных уступок сторон такого спора по инициативе одной из них. МС возникает лишь по делам искового производства согласно статье 78 ХПК Украины. Исключение представляют дела о банкротстве, в которых институт МС специально предусмотрен как судебная процедура. Спор может быть урегулирован заключением МС на любой стадии хозяйственного процесса. Его условия фиксируются в адресованном в хозяйственный суд (ХС) письменном заявлении, которое подписывается представителями сторон. ХС принимает решение согласно МС, если оно не противоречит законодательству, фактическим обстоятельствам и материалам дела.

МС заключается, если между сторонами уже возник спор на основании определенного обязательства и приводит не к разрешению спора по сути, а прекращает его. Ему в хозяйственном процессе присущи такие свойства: оно заключается в процессе рассмотрения дела в ХС; его форма и условия предусмотрены процессуальным законодательством; оно подлежит утверждению ХС; результат его заключения и утверждения — не только изменение материально-правовых отношений, но и прекращение процессуально-правовых отношений; в случае неисполнения его в добровольном порядке, заинтересованная сторона имеет право обратиться на общих основаниях с иском о побуждении к его исполнению.

Сторонами МС могут быть истец, ответчик, а также третье лицо, заявляющее самостоятельные требования по предмету спора. Возможность заключения МС лицами, которые не имеют материально-правового интереса в разрешении спора, исключается. МС может касаться лишь прав и обязанностей сторон относительно предмета иска. Оно должно быть составлено в форме единого документа.

В МС могут иметь место как обязательные условия, так и факультативные, наличие которых обусловливается желанием сторон, особенностями предмета спора, которые не должны противоречить закону. Обязательными являются условия, касающиеся порядка, условий, размеров и сроков исполнения обязательств. В МС не допускается установления санкций за невыполнение его условий.

Исследуя условия МС, суд должен исходить из норм статьи 13 ГК Украины. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении МС ХС принимает определение, которым одновременно прекращает производство по делу.

После утверждения ХС МС один из его экземпляров прилагается к материалам дела, что предполагает наличие экземпляров МС хотя бы на один больше, чем количество лиц, подписывающих его.

Нормы ХПК Украины не предусмат­ривают особого порядка рассмотрения ХС вопроса об утверждении МС. Оно рассматривается в судебном заседании при участии сторон и других лиц, принимающих участие в деле, и вступает в силу с момента его утверждения судом.

ХС не утверждает МС, если оно: не соответствует закону; по своему содержанию является таким, которое не может быть исполнено согласно его условиям; если такое соглашение окончательно не разрешает спор либо может привести к возникновению нового спора. Оно не может решать вопрос о правах и обязанностях сторон, которые могут возникнуть в будущем, а также касаться прав и обязанностей других юридических или физических лиц. Заключение МС невозможно и в тех случаях, когда те или иные отношения твердо урегулированы законом и не могут изменяться волеизъявлением сторон.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (663) от 07/09/10 Текущий номер

Юридическое образование

№ 36 (663)
Государственная практика

Поздравляем, вам — выговор

Комментарии и аналитика

Изменения в КАС: «срочные» проблемы

Частная практика

Пан или пропал?

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА