Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 февраля 2018 года, 07:24

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 35 (662) Нотариатот 31/08/10 (Актуальный документ)

О привлечении соответчика

 

31 серпня 2010 року

До Господарського суду Донецької області,

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048

Позивач: Приватне підприємство «І»,

вул. Будівельників, 15, офіс 3, м. Донецьк, 83011,

ЄДРПОУ 44433322

Відповідач: Товариство з додатковою відповідальністю «В»,

поштова адреса: невідома,

вул. Леніна, 18, офіс 7, м. Макіївка, 83012,

ЄДРПОУ 44433355

Справа: № 232/111

Суддя: Карпов К.М.

КЛОПОТАННЯ

про залучення співвідповідача

У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа № 22/111.

Як вже зазначалося в позовній заяві Позивача від 13 лютого 2010 року, Відповідачем була поширена недостовірна інформація, зокрема на інтернет-сайті www.com.ua.

Відповіддю на адресу суду від 15 березня 2010 року реєстратор доменних імен «N» повідомив реквізити особи, на яку зареєстровано сайт www.com.ua — товариство з обмеженою відповідальністю «У», код ЄДРПОУ 00022211, вул. Ентузіастів, 5, м. Донецьк, 83011.

Позивач враховує, що суд прийняв рішення розглядати справу за наявними в ній доказами, а такі докази не містять конкретної вказівки на те, яка саме особа поширила недостовірну інфор-мацію про Позивача на вказаному сайті.

Положеннями абзацу 2 пункта 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» передбачено, що якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інфор-мація є анонімною і доступ до сайта — вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.

Відповідно до положень частини 1 статті 24 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Зазначимо, що вимоги Позивача до Відповідача та до ТОВ «У» виникають із однієї підстави — факту поширення недостовірної інформації про Позивача, а тому це вказує на наявність достатніх підстав для залучення ТОВ «У» в якості іншого Відповідача до провадження у справі.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись статтями 22, 24 ГПК України,

ПРОШУ:

залучити до участі у справі в якості відповідача товариство з обмеженою відповідальністю «У», код ЄДРПОУ 00022211, вул. Ентузіастів, 5, м. Донецьк, 83011, в частині вимоги щодо визнання відомостей, які було поширено на інтернет-сайті www.com.ua такими, що не відповідають дійсності та порочать ділову репутацію приватного підприємтсва «І», та зобов’язання розмістити на вказаному інтернет-сайті інформацію про судове рішення у справі № 232/111 та про те, що вказані відомості не відповідають дійсності.

Представник ПП «І»

(за довіреністю в матеріалах справи)

Іванов В.В.


Комментарий эксперта

Андрей ЕВСТИГНЕЕВ, адвокат, кандидат юридических наук, партнер АО «АК «Васылык и Евстигнеев»


Иногда случаются ситуации, при которых в хозяйственном процессе после открытия произ-водства по делу приходится привлекать к участию в нем дополнительного ответчика. В частно-сти, это может быть тогда, когда на момент подачи иска истец не имел информации о нарушении его прав еще кем-то, кроме первоначального ответчика, либо не владел конкретной информацией о реквизитах такого «дополнительного» нарушителя.

Основания для привлечения к участию в процессе дополнительного ответчика в общих чер-тах выписаны в части 1 статьи 24 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Так, в ней предусмотрено, что хозяйственный суд при наличии достаточных оснований имеет право до принятия решения привлечь на основании ходатайства стороны или по своей инициативе к уча-стию в деле другого ответчика. Обращает на себя внимание излишняя описательность и некон-кретность данной нормы, которая не раскрывает ключевого, по моему мнению, понятия «доста-точные основания привлечения», в то время как именно их наличие кодекс определяет обяза-тельными для вышеуказанного привлечения. Такая неконкретность отдает решение соответ-ствующего вопроса на усмотрение судьи и фактически провоцирует возникновение при приме-нении этой нормы определенной «судебной практики» — позиции судов относительно порядка их действий в ситуациях, прямо не урегулированных законом. Так, как правило, достаточными основаниями являются общие основания и/или предмет иска как к первичному, так и к дополни-тельному ответчику.

В описываемой в определении ситуации речь идет именно об общих основаниях требований к обоим ответчикам — факте распространения ими недостоверной информации об истце одина-кового содержания.

Если же требования к новому ответчику не тождественны требованиям к первичному и не имеют общих оснований с ними (например, с первичного взыскивается задолженность по дого-вору поставки, а со вторичного — по договору подряда, при этом первый не имеет отношения ко второму договору, а второй — к первому), то считаю, что привлекать второго ответчика нет ос-нований, что, кстати, подтверждается судебной практикой. В таких случаях речь идет о необхо-димости рассмотрения требований ко второму ответчику в пределах отдельного судебного дела.

Привлечение другого ответчика осуществляется судом как по собственной инициативе, так и по ходатайству стороны по делу.

Советую в соответствующем ходатайстве четко указывать на общность оснований и/или предмета иска, а также прописать, какие именно требования заявляются к новому ответчику.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 35 (662) от 31/08/10 Текущий номер

Нотариат

№ 35 (662)
Государственная практика

Совпадения считать случайными?

Тема номера:

Удостоверение пожизненного ухода

Частная практика

С новыми полномочиями

Юрисконсульт

Возвратная, но налогооблагаемая

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА