Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:44

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 31 (658) Жилищное правоот 03/08/10 (Актуальный документ)

Взыскание процентов по облигациям

 

1 червня 2010 року

Господарський суд Львівської області,
вул. Личаківська, 128,
м. Львів, 79014

Позивач: Приватне акціонерне товариство «Облігаціонер»,
вул. Київська, 8,
м. Київ, 01011,
код ЄДРПОУ 1111111,
п/р * в ВАТ «Банк Україна» м. Києва МФО 333000,
тел./факс: (044) 111-11-11

Відповідач: Приватне акціонерне товариство «Емітент»,
вул. Богдана Хмельницького, 1,
м. Львів, 01010,
код ЄДРПОУ 22222222,
п/р ** в ВАТ «Банк» м. Львова МФО 444000,
тел.: (032) 211-11-11

Ціна позову ***

Державне мито ****

ПОЗОВНА ЗАЯВА

26 березня 2008 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було здійснено реєстрацію випуску облігацій серії «С» приватного акціонерного товариства «Емітент», яка супроводжувалась одночасною реєстрацією проспекту емісії цих облігацій.

Згідно з проспектом емісії облігацій серії «С» (пункт 5) приватного акціонерного товариства «Емітент» (Проспект емісії), що опублікований у щоденному офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 11-11 (1111-1111) від 11 квітня 2008 року, власники облігацій мають право на:

придбання та продаж їх на вторинному біржовому і позабіржовому ринках;

одержання відсотків у встановлений термін та інше.

Пункт 9 Проспекту емісії встановлює Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями, відповідно до якого виплата відсоткового доходу здійснюється емітентом у встановлений термін. Також даний пункт встановлює дати початку та закінчення відсоткових періодів за облігаціями:

№п/п Дата початку відсоткового періоду Дата закінчення відсоткового періоду (включно) Дата початку виплат відсоткового доходу Дата закінчення виплат відсоткового доходу (включно) Тривалість періоду у днях
1 08.04.2008 07.07.2008 08.07.2008 11.07.2008 91
2 08.07.2008 06.10.2008 07.10.2008 10.10.2008 91
3 07.10.2008 05.01.2009 06.01.2009 09.01.2009 91
4 06.01.2009 06.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 91
5 07.04.2009 06.07.2009 07.07.2009 10.07.2009 91
6 07.07.2009 05.10.2009 06.10.2010 09.10.2009 91
7 06.10.2009 04.01.2010 05.01.2010 08.01.2010 91
8 05.01.2010 05.04.2010 06.04.2010 09.04.2010 91
9 06.04.2010 05.07.2010 06.07.2010 09.07.2010 91
10 06.07.2010 04.10.2010 05.10.2010 08.10.2010 91
11 05.10.2010 03.01.2011 04.01.2011 07.01.2011 91
12 04.01.2011 04.04.2011 05.04.2011 08.04.2011 91

Згідно з пунктом 9.2 Проспекту емісії відсоткова ставка на 5—8- та 9—12-відсоткові періоди встановлюється емітентом, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не менше ніж 5 % річних.

Згідно з рішенням емітента, опублікованим в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №№ 22-33 (2222-3333) від 7 квітня 2009 року, відсоткова ставка на 5-, 6-, 7-, 8-відсоткові періоди за облігаціями іменними, відсотковими, забезпеченими ПрАТ «Емітент» серії «С» встановлюється на рівні 23 % річних в гривнях.

На підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів № 111-Д від 21 січня 2008 року, № 1111-Д від 21 лютого 2008 року та чинного законодавства України приватне акціонерне товариство «Облігаціонер» (Компанія) набуло права власності на 1000 шт. іменних відсоткових облігацій Приватного акціонерного товариства «Емітент», код ISIN: UA 1100035311, серія «С». Факт отримання права власності на зазначені цінні папери підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах від 23 лютого 2008 року, наданою зберігачем цінних паперів ТОВ «Зберігач» (код ЄДРПОУ 33333333).

Відповідно до встановленого Проспектом емісії порядку розрахунку сума відсоткових виплат, що повинні бути сплачені на 1000 шт. облігацій емітента, дорівнює ***** грн.

Однак із закінченням періоду здійснення відсоткових виплат 6-відсоткового періоду з 6 жовтня 2009 року до 9 жовтня 2009 року належні до сплати кошти на банківський рахунок Компанії не надійшли.

16 жовтня 2009 року Компанія отримала від емітента лист за вихідним № 16/10-01 від 16 жовтня 2009 року із проханням про відстрочку сплати купонного доходу і гарантування його сплати в термін до 27 жовтня 2009 року.

30 жовтня 2009 року, не отримавши належних коштів, Компанія направила лист № 11/10 з вимогою щодо сплати відсоткового доходу на умовах, передбачених Проспектом емісії.

На день подачі позовної заяви кошти за відсотковим доходом за 6-відсотковий період на банківський рахунок Компанії не надійшли.

Вважаємо, що невиконання відповідачем обов’язку зі сплати відсоткового доходу порушує законні інтереси Компанії з таких підстав.

Згідно з частиною 1 статті 7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» облігація — це цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення; відсоткові облігації — це облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів.

Відповідно до статті 163 ГК України, цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб’єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам. Таким чином, можна стверджувати, що відповідач несе перед Компанією, яка є власником цінних паперів, що випустив відповідач, зобов’язання згідно з умовами випуску облігацій.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» підтвердженням права власності на цінні папери є виписка з рахунку у цінних паперах, яку надає зберігач. Згідно з такою випискою Компанія є власником 1000 шт. іменних відсоткових облігацій приватного акціонерного товариства «Емітент», тому має право вимагати від емітента виконання зобов’язань згідно з умовами випуску облігацій.

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положенням про порядок випуску облігацій підприємств, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 року № 332 (в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 жовтня 2006 року № 1178), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 706/8027, передбачено, що умови випуску цінних паперів взагалі та облігацій зокрема встановлюються проспектом емісії цінних паперів.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» проспект емісії цінних паперів — це документ, який містить інформацію про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.

У даному випадку умови випуску та розміщення облігацій відповідачем, а також його права та обов’язки містяться в Проспекті емісії облігацій серії «С» приватного акціонерного товариства «Емітент», опублікованому в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» №№ 11-11 (1111-1111) від 11 квітня 2008 року.

Як вбачається з наведеного раніше, відповідач має перед Компанією обов’язок зі сплати відсоткового доходу, термін виконання якого вже настав.

За приписами статті 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, в тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, в тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

За правилами статті 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Відповідно до положень статті 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином згідно з умовами договору та вимогами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обігу або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Відповідно до статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу. Одним із способів захисту цивільних прав та інтересів статтею визнано примусове виконання обов’язку в натурі.

Згідно з вимогами частини 2 статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом. Відповідно до розрахунку позивача, розмір сум з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3 % річних становить відповідно ****** грн та ******* грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 193, 230, 231 Господарського кодексу України, статтями 16, 526, 530, 625 Цивільного кодексу України, статтями 1, 2, 12, 54, 58 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

1. Стягнути з приватного акціонерного товариства «Емітент» на користь приватного акціонерного товариства «Облігаціонер» борг зі сплати відсоткового доходу в сумі ***** гривень, ****** грн інфляційних нарахувань, ******* грн —3 % річних.

2. Стягнути з приватного акціонерного товариства «Емітент» на користь приватного акціонерного товариства «Облігаціонер» суму відшкодування судових витрат у справі — держмито у сумі **** гривень та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу ******** гривень.

Додатки:

1. Копія проспекту емісії облігації.

2. Виписка з рахунку в цінних паперах.

3. Фіскальний чек на відправку позовної заяви відповідачу з описом вкладення (оригінал).

4. Докази сплати держмита (оригінал) на суму **** грн.

5. Докази оплати витрат на ІТЗ судового процесу (оригінал) на суму ******** грн.

6. Копія довідки з Єдиного державного реєстру.

7. Довідка з Єдиного державного реєстру про місцезнаходження відповідача.

8. Копія листа відповідача з проханням про відстрочку за вихідним № 16/10-01 від 16 жовтня 2009 року.

9. Копія листа позивача з вимогою щодо сплати відсоткового доходу від 30 жовтня.

10. Розрахунок боргу зі сплати відсоткового доходу, суми інфляційних нарахувань, та 3 % річних.

Голова Правління ПрАТ «Облігаціонер» Іванов І.І.


Комментарий эксперта

Юрий АЗАРОВ,
партнер юридической фирмы «Азаров и Партнеры»

Ценные бумаги представляют собой комплексный юридический институт, регулируемый различными областями права. Помимо лица, принимающего на себя обязательства в связи с выпуском ценных бумаг, и инвестора, приобретающего эти бумаги с целью получения дохода, в отношениях, которые возникают в связи с выпуском и обращением ценных бумаг, участвуют компании, специализирующиеся на предоставлении услуг, связанных с переводом и подтверждением прав собственности на ценные бумаги — «хранители». В силу статьи 194 Гражданского кодекса Украины реализация прав, которые предоставляются собственнику ценных бумаг, неразрывно связана с наличием у такого собственника права собственности. Именно поэтому отправной точкой в подготовке искового заявления, связанного с реализацией или защитой нарушенного права, является получение у хранителя документа, подтверждающего право собственности на ценные бумаги, выписки со счета в ценных бумагах. Помимо регулирования на законодательном уровне каждый конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг регулируется специальным документом — проспектом эмиссии, который устанавливает обязательства, принимаемые эмитентом на себя в связи с выпуском ценных бумаг. Также в этом документе содержится порядок реализации собственником ценных бумаг его прав. По своей правовой природе проспект эмиссии является договором присоединения, в силу этого, определяя в исковом заявлении фактическую сторону иска, необходимо исходить из содержания данного документа. Изучение проспекта эмиссии может дать дополнительные средства защиты прав инвестора. Так, исполнение обязательств может быть обеспечено поручительством третьей стороны, которая может быть еще одним ответчиком по иску инвестора. Также проспект может предусматривать право собственника бумаг требовать их досрочного погашения в случае невыполнения обязательств эмитентом.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 31 (658) от 03/08/10 Текущий номер

Жилищное право

№ 31 (658)
Комментарии и аналитика

Бремя доказывания в налоговых спорах

Реестр событий

«Первый пошел»

Судебная практика

Вопросы подсудности

Тема номера:

Подводные камни приватизации жилья

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
    АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА