Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 17:23

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 5 (632) Патентное правоот 02/02/10 (Актуальный документ)

О применении мер по обеспечению иска

 

До Дзержинського районного суду міста Харкова
Адреса: пр. Перемоги, 58в, м. Харків, 61202

Позивач: Сорока Дмитро Валерійович
вул. Дарвіна, 6, кв. 52, м. Харків

Відповідач: Петров Олексій Іванович
вул. Гвардійців Широнінців, 97, кв. 49, м. Харків

У справі № 2-03945/09

ЗАЯВА
про вжиття заходів щодо забезпечення позову

Позивачем було подано позовну заяву до Дзержинського районного суду міста Харкова про розірвання договору позики грошових коштів від 21 січня 2009 року та стягнення з Відповідача 500 000,00 грн.

Відповідно до статті 151 ЦПК України суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходи до забезпечення позову. Способом забезпечення позову в силу пункту 1 частини 1 статті 152 ЦПК України, зокрема, є накладання арешту на майно або грошові кошти, що належать Відповідачеві та перебувають у нього чи в інших осіб.

Згідно з частиною 3 статті 151 ЦПК України, забезпечення позову допус­кається, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду.

З метою забезпечення виконання рішення суду в майбутньому вважаємо за необхідне клопотати перед судом про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно та грошові кошти Відповідача і обґрунтовуємо це клопотання таким чином.

Свої позовні вимоги Позивач обґрунтовує тим, що 21 січня 2009 року між ним та Відповідачем був укладений договір позики грошових коштів. Також договором був встановлений графік повернення суми позики, який Відповідач порушив. Відповідно до умов договору вищезазначене порушення дало можливість Позивачу звернутися до суду з вимогою про розірвання договору та стягнення усієї суми позики достроково.

Заявлена до стягнення з Відповідача сума грошових коштів є значною. Невжиття заходів забезпечення позову може призвести до того, що на момент виконання рішення суду майно (грошові кошти) Відповідача може зникнути.

Відповідач має змогу в будь-який момент здійснити відчуження майна чи скористатися коштами, які знаходяться у нього, у інших осіб та на банківських рахунках, внаслідок чого виконання рішення суду стане неможливим.

Накладення арешту на грошові кошти та на майно, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення, призведе до неможливості відчуження майна на користь третіх осіб чи використання коштів, та стане гарантією виконання рішення суду в майбутньому.

Вважаємо, що у суду є достатньо підстав для вжиття заходів забезпечення позову в цій справі за заявою Позивача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 27, 151—153 Цивільного процесуального кодексу України,

прошу:

з метою забезпечення позову накласти арешт на грошові кошти, рухоме та нерухоме майно, що належать Петрову Олексію Івановичу (ідентифікаційний номер 265940****, який зареєстрований за адресою: вул. ­Гвардійців Широнінців, 97, кв. 49, м. Харків), у розмірі ціни позову — 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень).

Додаток: копія заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

20 січня 2010 року Д.В. Сорока


Комментарий эксперта

Олег КАРАСАВА,
адвокат, юрист ООО «Юридическая фирма «Легис», г. Харьков

Статья 157 Граж­данского процессуального кодекса Украины (ГПК) четко устанавливает, что суд рассмат­ривает дела на протяжении разумного срока, но не более чем в течение двух месяцев со дня открытия производства по делу, а дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов — в течение одного месяца.

В реальной жизни вышеупомянутая норма в большинстве случаев является утопией, и рассмотрение судами гражданских дел по нескольку лет не вызывает у юристов удивления.

Обеспечение иска допускается на любой стадии рассмотрения дела, если неприменение мер обеспечения может утруднить или сделать невозможным исполнение решения (часть 3 статьи 151 ГПК).

С момента подачи лицом в суд искового заявления до момента вступления решения суда в законную силу проходит значительный промежуток времени. Это обусловлено загруженностью судов, а также зачастую злоупотреблением ответчиком своим правом на получение судебных повесток, возможностью обжалования решения суда в апелляционном порядке и т.д.

Ответчик по делу, сознавая обоснованность искового заявления и возможность обращения взыскания на имущество, может осуществить его отчуждение в краткие сроки.

Таким образом, применение мер по обес­печению иска является необходимым институтом в гражданском процессе и гарантией защиты прав лица в суде. Кроме того, согласно части 9 статьи 153 ГПК, определение об обеспечении иска исполняется немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Следует отметить, что заявление о принятии мер по обеспечению иска является документом, к которому законом устанавливаются определенные требования. К ним, в частности, относятся: 1) причины, в связи с которыми нужно обеспечить иск; 2) вид обеспечения иска; 3) иные сведения, необходимые для обеспечения иска (часть 2 статьи 151 ГПК).

Важное значение имеет также положение, согласно которому применение мер по обеспечению иска осуществляется судом исключительно по заявлению лиц, которые принимают участие в деле. Это является важным моментом реализации принципа диспозитивности гражданского судопроизводства, который дает возможность принимающим участие в деле лицам распоряжаться своими правами относительно предмета спора по собственному усмотрению.

Особое внимание нужно обратить и на виды обеспечения иска.

Перечень видов обеспечения иска приводится в части 1 статьи 152 ГПК. Однако следует отметить, что этот перечень не является исчерпывающим, и в случае необходимости судом, могут быть применены иные виды обеспечения иска.

Вопрос о применении мер по обеспечению иска решается судом путем вынесения соответствующего определения.

Определение о применении мер по обес­печению иска является исполнительным документом в силу статьи 3 Закона Украины «Об исполнительном  производстве» и должно отвечать требованиям исполнительного документа, установленным статьей 19.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 5 (632) от 02/02/10 Текущий номер

Патентное право

№ 5 (632)
Государственная практика

Сколько кому отведено времени

Неделя права

Допустимая замена

РЕПОРТАЖ

Приоритетов у Минюста стало больше

Судебная практика

Патентная предзащита

Тема номера:

Охрана промышленной собственности

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА