Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 17:24

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 52 (627) Дипломатическая служба. Государственная службаот 29/12/09 (Актуальный документ)

Договор о правовой помощи

 

ДОГОВІР
про надання правової допомоги

м. Київ 21 грудня 2009 року

Адвокат Іванов Василь Петрович, який відповідно до Свідоцтва № **** від 1 січня 2000 року, виданого Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури м. Києва, має право на заняття адвокатською діяльністю (надалі — Адвокат), з однієї сторони, і Петров Іван Васильович, паспорт серії СО № 029453, виданий Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 липня 1996 року, що проживає в м. Києві, вул. Чубаря, 19, кв. 10 (надалі — Клієнт), з другої сторони, відповідно до положень статті 31, частини 2 статті 42 та статті 44 Цивільного процесуального кодексу України, уклали цей Договір про таке.

Предмет Договору

Адвокат бере на себе доручення Клієнта про надання правової допомоги за цивільною справою про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю внаслідок ДТП.

Права та обов’язки сторін

Адвокат бере на себе обов’язки представляти права та законні інтереси Клієнта в судах усіх юрисдикцій та всіх інстанцій, інших, в тому числі державних органах, установах, організаціях, а також у правовідносинах з третіми особами, що виникли або можуть виникнути з приводу виконання цього доручення.

Клієнт має право давати Адвокату окремі доручення на вчинення конкретних дій, складання процесуальних та інших документів, пов’язаних із веденням цієї справи. Окремі доручення та гонорар за їх виконання узгоджуються сторонами в письмовій формі.

Клієнт зобов’язаний надавати Адвокату необхідні для ведення справи документи, інформацію, а також сприяти виконанню Адвокатом його обов’язків.

Гонорар Адвоката

Гонорар Адвоката становить: n (сума прописом) грн 00 коп.

У разі зміни позивачем у процесі розгляду справи підстав або предмету позову і якщо такі зміни вимагають від Адвоката додаткового часу, або якщо в ході виконання доручення з’ясується, що обсяг робіт Адвоката є значно більшим, ніж раніше узгоджений сторонами, сторони зобов’язуються переглянути розмір гонорару.

Гонорар вноситься шляхом перерахунку на поточний рахунок Адвоката в банківський установі або іншим способом за погодженням сторін протягом 7 (семи) днів з дня прийняття Клієнтом виконання доручення.

Відповідальність Сторін

Усі спори з приводу виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості вирішення в такому порядку — в судовому порядку.

Терміни дії Договору

Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до його повного виконання.

Реквізити, адреси та підписи сторін

Клієнт:

Петров Іван Васильович
вул. Чубаря, 19, кв. 10, м. Київ, 03085
Петров І.В. /підпис/

Адвокат

Іванов Василь Петрович
вул. Відрадна, 35, оф. 2, м. Київ, 03089
п/р: 35008500007693 у ЗАТ КБ «БАНК»
Іванов В.П. /підпис/


Комментарий


Андрей ПОЖИДАЕВ,
юрист ЮФ «Астерс»

Договор о предоставлении правовой помощи должен содержать все существенные условия, на которых адвокат принимает поручение клиента и которые должны быть четко и недвусмысленно определены. Частью 2 статьи 17 Правил адвокатской этики определен перечень существенных условий, отсутствие которых может стать основанием для оспаривания данного соглашения. Так, в комментируемом Договоре о предоставлении правовой помощи (Договор) отсутствуют существенные условия относительно размера, порядка расчета и внесения фактических расходов, связанных с исполнением поручения.

Пункт «г» части 2 статьи 17 Правил адвокатской этики обязывает стороны соглашения специфицировать состав поручения: вид правовой помощи и места ее предоставления. Во избежание последующих разногласий, в частности, с объемом оплаты услуг адвоката, считаю, необходимым детально определить в Договоре перечень услуг и порядок их предоставления.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА